Skip til primært indhold

Fora og netværk

Læs mere herunder

På Sydvestjysk Sygehus er en række fora og netværk på forskningsområdet, som sammen skaber dialog om ny forskning på tværs af sygehuset og  fagområder. Læs mere om de forskellige fora og netværk i nedenstående.

Strategirådet for Forskning på Sydvestjysk Sygehus udgør kernen for nye forskningsinitiativer, videndeling, forskeruddannelser og forskningssamarbejde på sygehuset og med Syddansk Universitet (SDU), herunder også implementering af sygehusets forskningsstrategi.

En kerneopgave for rådet er at sikre, at forskningen under IRS-Sydvestjysk Sygehus har de rammevilkår, der er nødvendige for at udøve forskning af høj kvalitet til gavn for patienterne. 

Der afholdes 2-3 møder om året. Henvendelser om emner, der ønskes drøftet i rådet, kan sendes til Forskningscentret via e-mail: SVS-forskning@rsyd.dk

Medlemmer af strategirådet

 • Anna-Marie Bloch Münster, Lægelig direktør, Klinisk lektor, ph.d. (delt formandskab)
 • Rikke Leth-Larsen, Institutleder IRS SDU, lektor, ph.d. (delt formandskab)
 • Torben Knudsen, koordinerende forskningsleder, IRS-Sydvestjysk Sygehus, Klinisk professor, Forskningsleder, Specialeansvarlig overlæge, dr.med., ph.d., Gastroenterologisk Afsnit

Forskningsledere og professorer

 • Axel Brandes, professor, Kardiologi
 • Claus Bogh Juhl, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, ph.d., Endokrinologisk Afsnit
 • Else Marie Pinholt, Forskningsleder, Professor, Tandlæge, Kæbekirurgisk Afdeling
 • Else Bladbjerg, Forskningsleder, professor, Enheden for Tromboseforskning
 • Frede Donskov, Professor i onkologi
 • Gabriele Berg-Beckhoff, professor, IST - Sundhedsfremme og metodisk rådgiver IRS-Sydvestjysk Sygehus
 • Jørgen Brodersen Gram, Forskningsleder, professor, Overlæge, Klinisk Biokemisk Afdeling
 • Knud Larsen, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, Øre-Næse-Hals-Afdelingen
 • Lars Rauff Skadhauge, Forskningsleder, klinisk lektor, Overlæge, ph.d., Arbejdsmedicinsk Afdeling
 • Niels Peter Sand, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, ph.d.,  Kardiologisk Afsnit
 • Niels Wedderkopp, Forskningsleder, Professor, ph.d., Overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling
 • Stinus Gadegaard Hansen, Forskningsleder, Klinisk lektor, Afdelingslæge, ph.d., Endokrinologisk Afsnit
 • Søren Hess, Forskningsleder, Klinisk Lektor, Overlæge, Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling
 • Tobias Sejbæk, Forskningsleder, Klinisk lektor, Afdelingslæge, Neurologisk Afdeling
 • Zhijun Song, Forskningsleder, Klinisk Lektor, overlæge, Klinisk Mikrobiologi

To repræsentanter for kliniske lektorer

 • Mette Munk Lauridsen, klinisk lektor, ph.d., afdelingslæge, Gastroenterologisk Afd.
 • Troels Korshøj Bergmann, klinisk lektor, ph.d. overlæge, Klinisk Biokemi og Farmakologi

To repræsentanter for afdelingsledelseskredsen

 • Ledende oversygeplejerske Birgitte Vestenaa
 • Ledende overlæge Jens Jakob Herrche Petersen

Repræsentant for ph.d.-studerende

 • Magnus Ploug, reservelæge

Repræsentant for postdocs

 • Lars Lykke Hermansen, ph.d., post.doc., læge

Repræsentant for eksterne lektorer

 • Per Heden Andersen, ekstern lektor

To repræsentanter for patienter og pårørende

 • Er udpeget

Kommissorium for strategirådet

Læs kommissoriumet her.

Forskercafé henvender sig til alle forskningsinteresserede på tværs af faggrupper og afdelinger på Sydvestjysk Sygehus. Formålet er at skabe og vedligeholde et forskningsnetværk på Sydvestjysk Sygehus på tværs af afdelinger.

Møderne indeholder præsentationer af igangværende forskningsprojekter og oplæg om relevante emner eksempelvis statistik, litteratursøgning eller udlandsophold i forbindelse med ph.d.

Møderne er et vigtigt element i at give kommende forskere mulighed for at komme i kontakt med kliniske lektorer, andre potentielle vejledere, forskere, klinikere og administratorer.

Der afholdes forskercafé fire gange om året, som én gang om året afsluttes med fællesspisning. Program annonceres på SVS hjemmesiden. 

Forskercaféudvalget

Søren Kabell Nissen
Ph.d.-studerende, læge
Akutmedicinsk Forskningsenhed
Soren.Kabell.Nissen2@rsyd.dk 

Anne Cathrine Meldgaard Godtfredsen
Ph.d.-studerende, afdelingslæge 
Enheden for Tromboseforskning
Anne.Cathrine.Meldgaard.Godtfredsen@rsyd.dk 

Ea Uhrskov Christensen
Ph.d. studerende, sygeplejerske
Neurologisk afdeling
Ea.Uhrskov.Christensen@rsyd.dk 

Helle Agger-Nielsen
Ph.d.-studerende, læge
Øre-, Næse- og Halsafdelingen
Helle.Elisabeth.Agger-Nielsen@rsyd.dk

Mikkel Kolind
Ph.d.-studerende, Cand. Scient.
Forskningsgruppen for Endokrinologi - Bariatri og Diabetes
Mikkel.Emil.Iwanoff.Kolind@rsyd.dk 

Forskningsforum er for forskere og forskningsmedarbejdere

Forskerforum er et tværfagligt forskningsnetværk, som holder fire årlige møder. Formålet med møderne er at skabe et netværk med andre forskere og forskningsinteresserede og få mulighed for at drøfte forskningsprojekter og -idéer samt hente hjælp og input til ens forskningsarbejde.

På møderne vil der være mulighed for at høre interne såvel som eksterne oplægsholdere, der stiller skarpt på deres forskningsfelt. Stor forskningserfaring er ikke et krav for deltagelse i møderne, og alle med interesse for forskning er velkomne til at blive en del af SUND_SVS forskerforum.

Der holdes som udgangspunkt to møder i perioden februar-maj og to møder i perioden september-december. Dagsordner for de enkelte møder sendes ud til netværkets medlemmer ca. 14 dage før møderne. Programmet vil desuden blive delt på svs.dk/forskning.

Kontakt

Det er lektor og forskningsleder Bibi Gram, som er tovholder for netværket. For nærmere information og tilmelding til netværket kan Bibi Gram derfor kontaktes:

Bibi Gram
Forskningsleder, Enheden for Sundhedsfaglig Forskning
Tlf. 7918 2356
Bibi.Valgerdur.Gram@rsyd.dk 

Planlægning og styring for hospitaler er en kompleks opgave, hvor det primære omdrejningspunkt er at levere den rette service på det rette tidspunkt til patienterne. Denne opgave skal dog løses med begrænsede ressourcer og koordination af disse ressourcer er central for at lykkes. For at understøtte denne planlægning og styring kan metoder indenfor matematisk optimering anvendes til såvel enkeltanalyser som udvikling af beslutningsstøtteværktøjer. 

Forskningen indenfor matematisk procesoptimering fokuserer på udvikling af nye matematiske modeller og metoder indenfor dynamiske ressourcetildelingsproblemer, som kort fortalt omhandler at finde ud af hvornår, og med hvilke ressourcer, forskellige aktiviteter skal udføres, således at en række mål opfyldes i videst muligt omfang. Mere specifikt anvendes:

 • Heltalsoptimering og dekomponeringsmetoder
 • Køteori
 • Machine learning

Som led i forskningen udvikles der beslutningsstøtteværktøjer, som kan anvendes i praksis af såvel administrativt som sundhedsfagligt personale. Endvidere udgives artikler i internationalt anerkendte tidskrifter som eksempelvis European Journal of Operational Research og Mathematical Programming.

Læs mere om de specifikke forskningsprojekter her.

Forsker

Troels Martin Range er uddannet Matematik Økonom (cand.scient.oecon.), har en PhD-grad  i erhvervsøkonomi og er lektor på Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet, IRS-Sydvestysk Sygehus. Han arbejder primært med matematisk optimering af dynamiske ressourcetildelingsproblemer, som generelt består i at identificere hvornår man skal gøre hvad og med hvilke ressourcer i et system, der løbende ændrer sig. 

Find link til publikationer her.

APPFWU01V