Skip til primært indhold

Fora og netværk

Læs mere herunder

På Sydvestjysk Sygehus er en række fora og netværk på forskningsområdet, som sammen skaber dialog om ny forskning på tværs af sygehuset og  fagområder. 

Fora og netværk

Her er en kort gennemgang. Læs mere om de forskellige fora og netværk i drop-down nede på denne side. 

 • Matematisk optimering - operationsanalyse arbejder og forsker indenfor matematisk procesoptimering fokuserer på udvikling af nye matematiske modeller og metoder indenfor dynamiske ressourcetildelingsproblemer, som kort fortalt omhandler at finde ud af hvornår, og med hvilke ressourcer, forskellige aktiviteter skal udføres, således at en række mål opfyldes i videst muligt omfang. 
 • Strategirådet for Forskning er centrum for nye forskningsinitiativer, videndeling, forskeruddannelser og forskningssamarbejde på sygehuset herunder også implementering af sygehuset forskningsstrategi. Rådet er nedsat af direktionen og SDU i fælleskab
 • Sundhedsfagligt Forskerforum SUND_SVS er for alle på Sydvestjysk Sygehus, der forsker eller planlægger at forske.
 • Forskercafé skaber og vedligeholder forskningsnetværk og sikrer videndeling på Sydvestjysk Sygehus på tværs af afdelinger. Forskercafé er åben for alle forskerinteressede

Planlægning og styring for hospitaler er en kompleks opgave, hvor det primære omdrejningspunkt er at levere den rette service på det rette tidspunkt til patienterne. Denne opgave skal dog løses med begrænsede ressourcer og koordination af disse ressourcer er central for at lykkes. For at understøtte denne planlægning og styring kan metoder indenfor matematisk optimering anvendes til såvel enkeltanalyser som udvikling af beslutningsstøtteværktøjer. 

Forskningen indenfor matematisk procesoptimering fokuserer på udvikling af nye matematiske modeller og metoder indenfor dynamiske ressourcetildelingsproblemer, som kort fortalt omhandler at finde ud af hvornår, og med hvilke ressourcer, forskellige aktiviteter skal udføres, således at en række mål opfyldes i videst muligt omfang. Mere specifikt anvendes:

 • Heltalsoptimering og dekomponeringsmetoder
 • Køteori
 • Machine learning

Som led i forskningen udvikles der beslutningsstøtteværktøjer, som kan anvendes i praksis af såvel administrativt som sundhedsfagligt personale. Endvidere udgives artikler i internationalt anerkendte tidskrifter som eksempelvis European Journal of Operational Research og Mathematical Programming.

Læs mere om de specifikke forskningsprojekter her.

Forsker

Troels Martin Range er uddannet Matematik Økonom (cand.scient.oecon.), har en PhD-grad  i erhvervsøkonomi og er lektor på Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet, IRS-Sydvestysk Sygehus. Han arbejder primært med matematisk optimering af dynamiske ressourcetildelingsproblemer, som generelt består i at identificere hvornår man skal gøre hvad og med hvilke ressourcer i et system, der løbende ændrer sig. 

Find link til publikationer her.

Strategirådet for Forskning på Sydvestjysk Sygehus udgør kernen for nye forskningsinitiativer, videndeling, forskeruddannelser og forskningssamarbejde på sygehuset og med Syddansk Universitet (SDU), herunder også implementering af sygehusets forskningsstrategi. En kerneopgave for rådet er at sikre, at forskningen under IRS-Sydvestjysk Sygehus har de rammevilkår, der er nødvendige for at udøve forskning af høj kvalitet til gavn for patienterne. 

Der afholdes 2-3 møder om året eller efter behov. Henvendelser om emner der ønskes drøftet i rådet, kan sendes til Forskningscentret via e-mail: SVS-forskning@rsyd.dk

Medlemmer af strategirådet

 • Anna-Marie Bloch Münster, Lægelig direktør, Klinisk lektor, ph.d. (delt formandskab)
 • Rikke Leth-Larsen, Institutleder IRS SDU, lektor, ph.d. (delt formandskab)
 • Torben Knudsen, koordinerende forskningsleder, IRS-Sydvestjysk Sygehus, Klinisk professor, Forskningsleder, Specialeansvarlig overlæge, dr.med., ph.d., Gastroenterologisk Afsnit

Forskningsledere og professorer

 • Axel Brandes, professor, Kardiologi
 • Bibi Gram, Lektor, ph.d., Forskningsleder, Enheden for Sundhedsfag, IRS-Sydvestjysk Sygehus
 • Claus Bogh Juhl, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, ph.d., Endokrinologisk Afsnit
 • Else Marie Pinholt, Forskningsleder, Professor, Tandlæge, Kæbekirurgisk Afdeling
 • Else Bladbjerg, Forskningsleder, lektor, Enheden for Tromboseforskning
 • Gabriele Berg-Beckhoff, professor, IST - Sundhedsfremme og metodisk rådgiver IRS-Sydvestjysk Sygehus
 • John Coia, Forskningsleder, professor, overlæge, Klinisk Mikrobiologi
 • Jørgen Brodersen Gram, Forskningsleder, professor, Overlæge, Klinisk Biokemisk Afdeling
 • Knud Larsen, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, Øre-Næse-Hals-Afdelingen
 • Lars Rauff Skadhauge, Forskningsleder, klinisk lektor, Overlæge, ph.d., Arbejdsmedicinsk Afdeling
 • Niels Peter Sand, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, ph.d.,  Kardiologisk Afsnit
 • Niels Wedderkopp, Forskningsleder, Professor, ph.d., Overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling
 • Stinus Gadegaard Hansen, Forskningsleder, Klinisk lektor, Afdelingslæge, ph.d., Endokrinologisk Afsnit
 • Søren Hess, Forskningsleder, Klinisk Lektor, Overlæge, Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling
 • Tobias Sejbæk, Forskningsleder, Klinisk lektor, Afdelingslæge, Neurologisk Afdeling

To repræsentanter for kliniske lektorer

 • Mette Munk Lauridsen, klinisk lektor, ph.d., afdelingslæge, Gastroenterologisk Afd.
 • Troels Korshøj Bergmann, klinisk lektor, ph.d. overlæge, Klinisk Biokemi og Farmakologi

To repræsentanter for afdelingsledelseskredsen

 • Ledende oversygeplejerske Birgitte Vestenaa
 • Ledende overlæge Jens Jakob Herrche Petersen

Repræsentant for ph.d.-studerende

 • Magnus Ploug, reservelæge

Repræsentant for postdocs

 • Morten Bjerregaard-Andersen, ph.d., post.doc., læge

Repræsentant for eksterne lektorer

 • Per Heden Andersen, ekstern lektor

To repræsentanter for patienter og pårørende

 • Er udpeget

Kommissorium for strategirådet

Læs kommissoriumet her.

Forskningsforum er for forskere og forskningsmedarbejdere

Forskerforum er et tværfagligt forskningsnetværk, som holder fire årlige møder. Formålet med møderne er at skabe et netværk med andre forskere og forskningsinteresserede og få mulighed for at drøfte forskningsprojekter og -idéer samt hente hjælp og input til ens forskningsarbejde.

På møderne vil der desuden være mulighed for at høre interne såvel som eksterne oplægsholdere, der stiller skarpt på deres forskningsfelt. Stor forskningserfaring er ikke et krav for deltagelse i møderne, og alle med interesse for forskning er velkomne til at blive en del af SUND_SVS forskerforum.

Der holdes som udgangspunkt to møder i perioden februar-maj og to møder i perioden september-december. Dagsordner for de enkelte møder sendes ud til netværkets medlemmer ca. 14 dage før møderne. Programmet vil desuden blive delt på svs.dk/forskning.

Det næste SUND_SVS møde holdes den 16. marts 2022. Sæt også gerne kryds i kalenderen den 1. juni 2022, hvor SUND_SVS holder deres 2. møde i 2022.

Kontakt

Det er lektor og forskningsleder Bibi Gram, som er tovholder for netværket. For nærmere information og tilmelding til netværket kan Bibi Gram derfor kontaktes:

Bibi Gram
Forskningsleder, Enheden for Sundhedsfaglig Forskning
Tlf. 7918 2356
Bibi.Valgerdur.Gram@rsyd.dk 

Åben Forskercafé henvender sig til alle forskningsinteresserede på tværs af faggrupper og afdelinger på Sydvestjysk Sygehus. Der afholdes Åben Forskercafé fire gange om året. Formålet med de fire årlige café-arrangementer er at skabe og vedligeholde et forskningsnetværk på Sydvestjysk Sygehus på tværs af afdelinger. Disse møder henvender sig til forskningsinteresserede, uanset faggruppe, og det er et vigtigt element at give kommende forskere mulighed for at komme i kontakt med kliniske lektorer, andre potentielle vejledere, forskere, klinikere og administratorer.

Møderne indeholder præsentationer af igangværende forskningsprojekter og oplysende indlæg om relevante emner, eksempelvis statistik, litteratursøgning eller udlandsophold i forbindelse med ph.d. uddannelse. Der tilstræbes et højt fagligt niveau kombineret med en afslappende atmosfære og tid til dialog. To gange årligt afsluttes arrangementet med fællesspisning, enten på SVS eller en esbjergensisk café. Alle er velkomne, også medarbejdere som (endnu) ikke er tilknyttet et forskningsprojekt, og tilmelding er ikke nødvendig. Program annonceres på SVS hjemmesiden.

Næste forskercafé bliver holdt onsdag den 2. marts kl. 15-30 - 17.00. 

Forskercaféudvalget

Charlotte Wilhelmina Wernberg

Ph.d.-studerende, reservelæge 
Leverforskning -
Gastroenterologisk Afdeling
Charlotte.Wilhelmina.Wernberg@rsyd.dk

Søren Kabell Nissen

Ph.d.-studerende, reservelæge
FAM forskningsenhed
Soren.Kabell.Nissen@rsyd.dk 

Anne Cathrine Meldgaard Godtfredsen

Ph.d.-studerende, afdelingslæge 
Enheden for Tromboseforskning
Anne.Cathrine.Meldgaard.Godtfredsen@rsyd.dk 

Ea Uhrskov Christensen

Ph.d. studerende, sygeplejerske
Neurologisk afdeling
Ea.Uhrskov.Christensen@rsyd.dk 

APPFWU02V