Skip til primært indhold

Fagfolk

Læs mere herunder

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, samt henvisningskriterier til de Medicinsk Afdelinger på Sydvestjysk Sygehus.

Afdeling for Nyresygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme og Diætister

Majbritt Knudsen, ledende overlæge
Christine Elmsted, ledende oversygeplejerske
SVS-Medicinsk.M2@rsyd.dk 

Adresse

 • Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
 • Grindsted Sygehus, Engparken 1, 7200 Grindsted

Sengeafsnit D2 - Diabetes og Hormonsygdomme, Esbjerg

Modtager patienter med endokrinologiske sygdomme. Desuden patienter med intern medicinske lidelser, der ikke kræver indlæggelse på anden specialafdeling, og især hvor diabetes er bidiagnose.

Diabetes og Hormon Ambulatorium i Esbjerg og Grindsted

Modtager patienter til udredning for, og kontrol af alle endokrinologiske sygdomme. I Grindsted dog overvejende diabetespatienter. Alle henviste patienter får brev med indkaldelse og plan for udredning indenfor 2 hverdage efter henvisning. Alle nyligt henviste ses i ambulatoriet inden 4 uger bortset fra patienter til DEXA, hvor det er inden 12 uger.  

Ved behov for akut/subakut (<5 hverdage) vurdering kan endokrinologisk speciallæge kontaktes på telefon 7918 5941. Uden for dagarbejdstid, kontaktes medicinsk visitator.

Henvisere med behov for rådgivning forud for eller som erstatning for henvisning kan dagligt kontakte endokrinologisk speciallæge på telefon 7918 5941 eller ved elektronisk korrespondance til Diabetes- og Hormon Ambulatorium, SVS.

Diabetes

Patienter med type I, type II og sekundær diabetes modtages til diagnosticering, behandling og undervisning. Der er diabetesambulatorier på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsted. I samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus samt tilsvarende afdeling på OUH Odense gennemføres ugentlige diabetessvangreambulatorier med gestationelle diabetikere. Fotoscreeningsklinik for diabetisk øjensygdom i de endokrinologiske ambulatorier i Esbjerg og Grindsted. I samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling vurderes patienter med diabetiske fodsår.

Henvisningsret og kriterier:

Almen praksis, praktiserende speciallæger og sygehusafdelinger. Alle behandlere i primær og sekundær sundhedssektor kan kontakte ambulatorierne ved problemer med patienter tilknyttet ambulatorierne.

Indikation:

 • Type 1 diabetes: Alle patienter tilbydes og anbefales kontrol i diabetesambulatorierne.
 • Type 2 diabetes: Henvisning kan ske efter forudgående telefonkorrespondance med speciallæge på afdelingen. Komplikationer som kan tilsige henvisning til længerevarende sygehusbehandling (behandlingsansvaret overgår til sygehuset):
 • Nefropati – nyre insufficiens (eGFR < 45) og/eller makroalbuminuri (Urin albumin/kreatinin ratio > 300 mg/g)
  Fodkomplikationer som Charcot fod, svære fejlstillinger, gangræn og aktivt fodsår samt patienter med tidligere amputation.
 • Øjenkomplikationer som præproliferativ eller proliferativ retinopati, makulopati eller klinisk betydende progression i diabetisk øjensygdom
 • Diabetisk Gastroenteropati med betydende symptomer og tilfælde der forårsager problemer med den antidiabetiske behandling, eller ernæringsrelaterede problemer
 • Svær sensomotorisk neuropati (manglende følesans) eller svære neuropatiske smerter (med behov for mere end 2 forskellige smertestillende medikamenter)
 • Svær insulinresistens (insulinforbrug > 2 IU / kg BW)
 • Stærkt svingende blodglukoseniveau med flere uforudsigelige/uvarslede insulintilfælde, specielt diabetes patienter med manglende følingserkendelse.
 • Svær hjertesygdom som hjertesvigt (NYHA klasse 3 og 4) eller svær symptomatisk iskæmisk hjertesygdom
 • Behandlingsresistent hypertension (> 3 forskellige antihypertensiva)
 • Komorbiditeter
  • Tilbagevendende systemisk brug af steroidbehandling, hvor den metaboliske regulation bliver påvirket
   Aktiv cancersygdom, hvor den metaboliske regulation bliver påvirket
  • Sjældne endokrinologiske lidelser, som i forvejen kræver status i endokrinologisk ambulatorium (fx Cushing, Acromegali)
  • Anden væsentlig komorbiditet, hvor den metaboliske regulation bliver påvirket

Nyopdagede diabetikere kan henvises direkte til diætisterne.

Ambulant diabeteskontrol omfatter:

 • Minimum ét årligt besøg hos
 • Diabetolog
  • Komplikationsstatus
  • Status for diabetesregulatoin
  • Plan for behandling og kontrol
 • Diabetessygeplejerske
  • Status for blodglukose, BT og vægtregulation
  • Eventuel fodstatus
  • Eventuel inspektion af stiksteder og injektionsteknik
  • Vurdering af BG-måleteknik
  • Diabetespædagogik efter behov

Efter behov ses patienten af

 • Diætist
  • Oplæring i og fastholdelse af diætprincipper
 • Fodterapeut
  • Behandling af diabetiske fodsår. Fodpleje foretages af praktiserende fodterapeuter.

Henvisning sendes til Diabetes og Hormon Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus.

Thyreoidea- og parathyroideasygdomme

I samarbejde med Sygehus Sønderjylland varetages udredning og behandling af patienter med struma fra den jyske del af Region Syddanmark. På Sydvestjysk Sygehus er udredningen organiseret i et pakkeforløb således, at thyreoideaskintigrafi, medicinsk endokrinologisk vurdering og finnålsbiopsi kan foregå samme dag.

Øvrige thyreoidea- og parathyreoidea sygdomme, hvor ovennævnte ikke er nødvendigt, modtages til ambulant udredning på vanlig vis.

Henvisningsret- og kriterier: Almen praksis, praktiserende speciallæger og sygehusafdelinger.

Indikation:

 • Struma: Tryk- eller kosmetiske gener. Patienter fra Sygehus Lillebælts optageområde visiteres til forløb på enten Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg eller Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
 • Myksødem: Nyopdagede eller ved problemer med substitutionsbehandling.
 • Tyreotoksikose: Alle med henblik på ætiologi og plan for behandling.
 • Tyreoidit: Alle med symptomer.
 • Ved malignitetsmistanke henvises til ØNH Afdeling, SVS.

Henvisning sendes til Diabetes og Hormon Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus.

Procedure:

Henviste patienter får ved behov forud for første besøg i Diabetes og Hormon Ambulatoriet taget blodprøver og om nødvendigt thyreoideaskintigrafi. Alle patienter i forventet langvarig antityroid eller eltroxin behandling afsluttes til fortsat kontrol hos egen læge.

Knoglemetaboliske sygdomme

Alle patienter med mistanke om knoglemetaboliske sygdomme modtages. Ved ønske om osteoporoserisikovurdering foretages DEXA-skanning, der sammen med patientspørgeskema om osteoporoserisikofaktorer anvendes til besvarelse af skanningsresultatet ledsaget af en behandlingsanbefaling.

Adipositas

Afdelingen varetager visitationen i Det Bariatriske Team på Sydvestjysk Sygehus, der varetager den bariatriske kirurgi og postoperative opfølgning for alle patienter i den jyske del af Region Syddanmark. Der modtages patienter til forundersøgelse med henblik på bariatrisk kirurgi og vægttabsforløb samt patienter allerede visiteret på regionens øvrige sygehuse.

Indikation:

Patienter med livstruende adipositas modtages med henblik på forundersøgelse forud for bariatrisk kirurgi.

Henvisningskriterier: Se den nationale behandlingsvejledning vedr. fedmekirurgi. Der modtages ikke patienter til behandling for ikke-livstruende adipositas eller alene til induktion af levestilsændringer.

Hypofyse-, gonade-, og binyresygdomme

Alle patienter mistænkt for disse sygdomme modtages til udredning. Behandlingen foretages i samarbejde med Endokrinologisk Afdeling M, OUH Odense.

Funktionsledere:

 • Per Heden Andersen, specialeansvarlig overlæge
 • Rie Møller, funktionsleder Diabetes og Hormon Ambulatorium
 • Kristine Kobbelgaard Kolding, afsnitsledende sygeplejerske, Sengeafsnit D2

Læger med speciale:

 • Per Heden Andersen
 • Claus Juhl
 • Stinus Gadegaard Hansen
 • Jeppe Gram
APPFWU01V