Skip til primært indhold

Om rehabiliteringsopholdet

Læs mere herunder

Varigheden af dit ophold afhænger af dine fremskridt undervejs. Måske bliver du hurtigt i stand til at klare hverdagen igen - måske er du hårdt ramt på de områder, der skal være med til at gøre dig bedre, og det vil kræve et længerevarende rehabiliteringsforløb. Indlæggelsesforløbet på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted aftales individuelt i samarbejde med det tværfaglige team. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 3 uger. Der vil som oftest, i større elle mindre omfang, være nogle varige mén efter en hjerneskade, som det ikke er muligt at træne sig ud af. I de tilfælde vil vi forsøge at hjælpe dig til at lære at kompensere for dine begrænsninger.

Den dag du ankommer til Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted. Du bliver modtaget på afdelingen af en læge og en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent. Vi snakker med dig om dit indlæggelsesforløb og dine behov for rehabilitering og behandling.

Kontaktpersoner

Du vil få en lægefaglig, en sygeplejefaglig og en terapeutfaglig kontaktperson. Kontaktpersonerne er de fagpersoner, der sikrer sammenhæng gennem hele dit ophold hos os.

Kontaktpersonerne vil ikke altid være til stede på afdelingen, men der vil altid være en anden person, som tager over i deres fravær, og som kan svare på dine spørgsmål.

Dagsorden BEREP patient

I løbet af den første uge afholder vi en samtale omkring din behandlings- og rehabiliteringsplan. Ved den første samtale opsætter vi sammen nogle mål for din behandling og rehabilitering, som vi løbende evaluerer og reviderer ved nye samtaler i løbet af dit ophold. Målene kan være både kortsigtede og langsigtede.

I samråd med dig og eventuelt dine pårørende lægger vi en plan for dit ophold, herunder eventuelle undersøgelser og observationer.

Formålet med den første samtale er, at vi i fællesskab finder ud af, hvad der er vigtigst for dig for at få hverdagen til at fungere igen. Vi udarbejder en individuel rehabiliteringsplan til dig, hvori vi skriver dine mål, vores fælles handlinger og dine egne opgaver.

Du vil få nogle forskellige opgaver som en del af din rehabiliteringsplan, som vi vil bede dig om at prioriere under din indlæggelse. Det kan eksempelvis være at gå bestemte strækninger, f. eks. til spisestuen i stedet for at bruge kørestol. Det kan også være dagligdags opgaver som, at du skal rede din seng eller et bestemt øvelsesprogram, som du skal gentage nogle gange om dagen.

Der vil være samtaler om behandlings- og rehabiliteringsplanen ca. hver 14. dag gennem din indlæggelse på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted.

Hjemlige forhold og ophold derhjemme

I løbet af de første dage spørger vi ind til dine boligforhold. Det er vigtigt at vide f. eks., om du har trapper i din bolig, og hvordan dit badeværelse er indrettet. Disse oplysninger har betydning for din træning og rehabiliteringen. Måske skal der foretages ændringer eller små justeringer i dit hjem for, at du kan bo der igen på trods af din hjerneskade. 

Dagsbesøg og orlov

Du kan, hvis det lægefaglige team på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted vurderer, at det er muligt for dig, komme hjem i nogle timer, et dagsbesøg eller måske en hel weekend. Det giver dig og dine pårørende mulighed for at afprøve nogle af de mål, vi sammen har opsat for dit rehabiliteringsophold.

I får også muligheden for at vurdere, om der er noget, der ikke fungerer for dig sådan, som dit hjem er indrettet på nuværende tidspunkt. For dig kan orlov - en eller flere dage - være en tiltrængt pause fra den daglige træning på sygehuset. Måske er det længe siden, du sidst har været i vante rammer derhjemme og været sammen med din nære familie i hjemlige omgivelser.

Stuegang

På Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted er der som udgangspunkt to læger til stede på hverdage. Når der er behov eller udfordringer omkring din behandling, kommer vi ind på din stue eller taler med dig i et samtalerum. Det er meget forskelligt, hvornår du har samtale med lægen. Det afhænger af dit behov. Vi iværksætter ikke nye behandlingstiltag eller ændringer i eksisterende behandlinger uden at have talt med dig og uden dit samtykke. Lægen deltager i 1. BEREP-møde.

Skulle du og dine pårørende derudover have behov for det, er der mulighed for at tale med en læge eller at aftale tid til en lægesamtale på et senere tidspunkt. På alle hverdage frem til kl. 15.30 er vores faste læger i afdelingen.

Definition af rehabilitering

"Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse.”

Definitionen tager afsæt i den seneste version af WHO’s definition af rehabilitering. Oversat af Sundhedsstyrelsen i 2010.

24 timers rehabilitering

Din rehabilitering foregår i princippet alle døgnets 24 timer, og du vil under hele forløbet få støtte til at forholde dig til din aktuelle situation.

Dagen efter din ankomst til rehabiliteringen starter et intensivt og tværfagligt rehabiliteringsprogram på baggrund af dine ressourcer, behov og begrænsninger.

Alle dagens aktiviteter indgår som del af rehabiliteringen. Derfor vægtes det også, at du træner dagligdags færdigheder som at komme ud af sengen, klæde dig på, børste tænder, toiletbesøg og så videre. Alt sammen noget du tog for givet, før du blev syg, men som nu kræver en ekstra indsats.

Din hverdag på afdelingen er individuelt tilrettelagt efter dig og tilpasset de mål, som er aftalt i din rehabiliteringsplan. Vi lægger vægten på almindelige daglige aktiviteter, fordi de fremmer mulighederne for, at du kan klare dig selv i hverdagslivet på sigt - både fysisk, psykisk og socialt - men vi vægter naturligvis også andre aktiviteter, som har din særlige interesse.

Det er vigtigt, at du tidligt i forløbet oplever at kunne deltage aktivt i rehabiliteringen ud fra dine egne forudsætninger - for vi forventer, at du er aktiv under dit ophold. Det vigtigste er eksempelvis ikke, hvor hurtigt du kommer ud af sengen ved andres hjælp, men om at gøre det netop således, at du selv bidrager mest muligt og samtidig lærer og udvikler nye færdigheder.

I nogle tilfælde rækker kræfterne ikke til at indgå i et intensivt rehabiliteringsforløb på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted. Dette afdækkes i løbet af de første 1-2 uger, hvorefter vi i samarbejde med dig og evt. pårørende tager kontakt til din hjemkommune mhp. at planlægge udskrivelse til videre rehabilitering i kommunalt regi. Vi medsender faglige anbefalinger til den videre indsats, ligesom du typisk vil få udarbejdet en genoptræningsplan. Det er muligt via egen læge at blive genhenvist til et nyt rehabiliteringsophold, når kræfterne og almentilstanden er til det.

Når du skal hjem - udskrivelse

Allerede ved indlæggelsen påbegynder vi forberedelsen til din udskrivelse. Vi vil sammen med dig vurdere, hvilke behov du har, når du afslutter dit rehabiliteringsophold. Allerede ved første BEREP-møde - ca. en ugeefter din ankomst - drøfter vi, hvor længe du skal være indlagt. Vi skønner og fastsætter en udskrivelsesdato, men vi revurderer altid datoen i forbindelse med BEREP-møderne.

I forbindelse med din udskrivelse kan der være behov for en udskrivelsessamtale med deltagelse af en visitator fra din kommune. En visitator er en repræsentant fra din hjemkommune, som er med til at vurdere dit behov for hjælp, når du er udskrevet til dit eget hjem eller anden bolig. Måske er det tilstrækkeligt, at vi formidler dit videre trænings- og plejebehov til kommunen via en genoptræningsplan og/eller udskrivningsrapport.

Udskrivelsessamtale med en visitator kan både foregå via fysisk fremmøde eller via et videomøde. Som et led i rehabiliteringen kan vi i enkelte tilfælde arrangere et hjemmebesøg sammen med dig, hvor din ergo- eller fysioterapeut her fra afdelingen deltager.

Din daglige rehabilitering er individuelt tilpasset ud fra dine mål og behov og er derfor i høj grad tilpasset dine fysiske og kognitive forudsætninger og muligheder.

Nedenstående eksempler illustrerer 3 forskellige døgnrytmeplaner for et typisk rehabiliteringsdøgn. Eksemplerne illustrerer de forskellige forudsætninger, du og andre med en hjerneskade kan have. I de følgende beskrivelser er alle afdelingens faggrupper; fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent og logopæd (talekonsulent) inddraget i træningen. Hvis du ikke har kommunikationsvanskeligheder, har du naturligvis ikke brug for træning med en logopæd.

Eksempel 1 viser din mulige dagsrytme hos os, hvis dine vanskeligheder er af lettere karakter. Det vil sige, at skaden på din hjerne ikke er massiv, og du er selvhjulpen i flere af hverdagens gøremål. Følgerne af hjerneskaden er ikke invaliderende for dig, men de kan, trods det, godt sætte store begrænsninger i din hverdag alt efter, hvordan du plejede at leve dit liv, før du fik din hjerneskade.

Du står selv op til et bestemt tidspunkt, reder din seng og går til køkkenet, hvor du tilbereder og spiser din morgenmad omkring kl. 7.30. Herefter er det din opgave at finde den sygeplejerske, som skal udlevere din eventuelle morgenmedicin til dig. På den måde træner du din evne til overblik, struktur og hukommelse lige fra morgenstunden.

Kl. 8.15 skal du træne med din fysioterapeut. Det kan foregå individuelt eller i form af holdtræning sammen med andre patienter. Selvom du er på et hold, arbejder du stadig med dine individuelle mål for din fysiske formåen. Du træner din styrke, balance eller koordinering, alt efter hvad der er dit behov. Du skal selv huske aftalen og gå til jeres aftalte mødested.

Du vil være færdig med denne aftale ca. kl. 9.00, og herefter tager du selv et bad og gør dig klar til resten af dagen.

KL. 10.15 møder du din ergoterapeut på et aftalt sted, og I går i byen for at handle. Det vil træne både din evne til at orientere dig i trafikken på vej derned; din evne til at overskue din indkøbsseddel; din evne til at finde hensigtsmæssigt rundt i butikken, og om du finder frem til at spørge den rette medarbejder om hjælp, hvis det bliver nødvendigt for dig. Mange af de færdigheder vi bruger i vores daglige gøremål, tog du sikkert før for givet, men de kan være ændret efter en hjerneskade – ofte uden du selv opdager det, før du mærker det i konkrete situationer, og I sammen gennemgår dem.

I når tilbage på afdelingen til kl. 11.00, hvor du mødes med din logopæd, som snakker med dig om gode kommunikationsstrategier, der kan hjælpe dig, når du oplever problemer med sprog eller tale. Logopæden vil ligeledes hjælpe med at træne de kommunikative vanskeligheder, du oplever og evt. udlevere øvelser til selvtræning.

Kl. 11.30 er der middag. Under middagen træner du dine evner til at begå dig i sociale sammenhænge. Herefter følger et middagshvil, som det er vigtigt, at du prioriterer. Hjernen har brug for hvile og ro, for at du kan samle energi til at indgå i eftermiddagens træning.

Omkring kl. 14.00 står du op og finder til køkkenet, hvor du kan skænke dig en kop kaffe eller andre drikkevarer. Der er også kage, brød eller frugt, som du selv vælger fra buffet.

Herefter er der selvtræning med regneopgaver. Du kan finde ro på din stue eller finde et ledigt samtalerum, hvor du kan sidde uforstyrret, mens du løser dine opgaver.

Kl. 15.30 er det tid til en gåtur for at få nogle andre input end sygehusets vægge og for at få lidt frisk luft. Der er skønne stier i området omkring sygehuset, og du har fået udleveret et kort over dem, hvis det er nødvendigt for dig. Du kommer tilbage fra gåturen kl. 16.00, hvorefter du selvtræner evt. ved maskinerne i træningsrummet ud fra et personligt program, din fysioterapeut har udarbejdet til dig.

Kl. 17.30 er der aftensmad, og efter maden tager du en tur på en af vores kondicykler. Muligvis har du en aftale med din ergoterapeut om, at du skal se et indslag i Nyhederne, som du dagen efter skal genfortælle. Det vil træne din evne til at huske aftaler og tider samt indhold i det, du hører eller ser. Desuden skal du finde frem til hvilken strategi, du vil bruge, hvis du har svært ved at huske, hvad du skal til næste dag. Herefter har du fri til at gøre, hvad du vil resten af aftenen, men ofte vil du sikkert være klar til at gå i seng og hvile dig ovenpå alle dagens opgaver og indtryk.

Eksempel 2 viser, hvordan et rehabiliteringsdøgn kan se ud for dig, hvis hjerneskade har givet dig følger af moderat sværhedsgrad. Det betyder, at du har brug for støtte, guidning og træning dagen igennem i forhold til de fleste af de aktiviteter, du skal foretage dig.

Du har brug for hjælp til morgentoilette og påklædning. Den hjælp er som et led i din rehabilitering og er fra enten et plejepersonale (sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent) eller din ergoterapeut. Når du får hjælp på badeværelset, vil vi sammen med dig vurdere, hvilke indsatser der skal iværksættes for, at du bedst muligt kan klare dig på egen hånd ud fra dine mål og behov.

Måske skal du træne dine evner til at planlægge og strukturere rækkefølgen, når du vasker dig. F. eks. at du skal bruge shampooen før håndklædet, eller måske skal du træne at vende tøjet rigtigt, når du skal klæde dig på. Måske er dit fokus at bede om hjælp til toiletbesøg og dermed træne mod at kunne klare toiletbesøg selv. Efter dit bad skal du have morgenmad, og en sygeplejerske finder dig og udleverer din medicin. Klokken vil være ca. 8.15.

Kl. 9.30 skal du træne med din fysioterapeut. Træningen har fokus på balance, koordination og aktivering af de muskler, der er påvirket. Den bliver efterfulgt af et selvtræningsprogram med ansigtsøvelser, som din ergoterapeut har lavet specielt til dig.

Kl. 11.00 har du en aftale med din talekonsulent, der grundigt vil undersøge, hvor dine stærke sider befinder sig i forhold til kommunikation. Med udgangspunkt i det I finder frem til, vil logopæden tilpasse træningen, så den passer til dine individuelle behov. Dine pårørende vil senere få mulighed for en samtale med dig og logopæden, hvor de vil få overleveret gode råd til kommunikationen, så personerne omkring dig ved, hvordan de bedst kan støtte dig.

Efter tiden med din logopæd skal du gå med din fysioterapeut til køkkenet for at få din middagsmad. Det sker for at udnytte alle muligheder for at gangtræne. Middagen serverer vi kl. 11.30, og den er en god mulighed for at øve dine sociale færdigheder. Måske spiser du ikke sammen med de andre patienter – det vil være, fordi din ergoterapeut har vurderet, at du har brug for anden træning, end du kan få via fællesspisningen. Middagen bliver efterfulgt af et par timers hvil. Når du skal hvile, vil du blive lejret i sengen, så du ligger mest hensigtsmæssigt. Det er vigtigt, at vi tager hensyn til din krops lammelser, eksempelvis i arm og ben – også når du skal sove.

Kl. 14.00 bliver du hjulpet op ad sengen igen, så du kan være klar til individuel træning eller holdtræning med nogle af afdelingens fysioterapeuter eller ergoterapeuter. Træningen kan være enten fysisk eller kognitiv. Der er naturligvis også mulighed for en kop eftermiddagskaffe. 

Kl. 17.00 har du ansvar for borddækningen. Som en del af din rehabilitering skal du sørge for, at bordene er klar til aftensmaden kl. 17.30. Du klarer enten opgaven selv, eller også får du støtte af personalet, hvis du har behov. På denne måde øver du både din hukommelse for aftaler, dit ansvar for opgaver og din evne til at overskue, planlægge og udføre en handling.

Efter maden kan du se nyhederne i fjernsynet. Derved bliver du orienteret i, hvad der foregår uden for sygehuset, dermed øve din evne til at følge med i tingenes tilstand og samtale med medpatienter og evt. pårørende. Det er god kommunikationstræning.

Du får senere aftenskaffe og hygger med de andre patienter på afdelingen, inden aftenens sygeplejepersonale omkring kl. 21.30 hjælper dig med tandbørstning og afklædning, og du bliver lejret i din seng til natten. Har du behov for at komme på toilettet i nattens løb, vil nattevagten naturligvis hjælpe dig med det.

Eksempel 3 viser, hvordan dagen kan være for dig, der har fået en svær hjerneskade, og som derfor har brug for støtte til alt, hvad du skal foretage dig – også basale ting som at spise og lægge dig til at sove. Du er sikkert meget træt og har brug for mange hvil for at kunne holde til dine korte træningsseancer, der er fordelt over dagen.

Dagen starter kl. 6.00, hvor du får dit første sondemåltid sammen med din morgenmedicin, som du også får via sonden. Du får sondemad, hvis du har svære problemer med at synke mad og væske. Du kan få sondemaden gennem en slange i næsen eller via en sonde direkte ind i mavesækken.

Kl. 7.45 vil plejepersonalet hjælpe dig med at vaske nederste del af din krop, mens du ligger i sengen. I forlængelse af det vil din fysioterapeut komme til dig kl. 8.00 for at arbejde med dine muskler, mens du stadig ligger ned. Kl. 8.15 vil din ergoterapeut afløse fysioterapeuten for at støtte, hjælpe og vurdere din egen indsats i forbindelse med vask af den øvre del af din krop.

Omkring kl. 8.30 får du din sondemad og –medicin. Det kan være anstrengende træning for dig at medvirke til din morgenpleje, så efter maden har vi afsat tid til, at du kan hvile dig. Du bliver lejret i din seng og hviler dig frem til ca. kl. 10.30, hvor din fysioterapeut og din ergoterapeut i samarbejde vil give dig nogle fysiske udfordringer. De træner din siddende balance.

Ergoterapeuten vil træne med dig omkring din synkefunktion. Du kan måske også få nogle smagsoplevelser. Det vil sige, at du vil kunne opleve smagen af eksempelvis kaffe, selvom du ikke kan drikke den. Har du synkeforstyrrelser, skyldes det, at du har lammelser i svælget og måske har føleforstyrrelser i munden. Begge dele kan give dig mad og drikke i den gale hals, og hvis det sker, fortsætter det til lungerne og kan give dig en lungebetændelse. Det er altid meget uhensigtsmæssigt med en lungebetændelse, men særligt i din situation, hvor din krop i forvejen er påvirket. Derfor er det meget vigtigt, at du følger de vejledninger, som din ergoterapeut giver dig. Måske kan du synke en lille smule mad, mens ergoterapeuten observerer dig. I starten vil din mad have bestemte konsistenser for at tilgodese behovet i forhold til din synkefunktion.

Du vil ikke kunne spise nok sammen med din ergoterapeut til, at du bliver mæt. Derfor får du sondemad igen ca. kl. 11.30. Herefter bliver du lejret af din fysioterapeut og et plejepersonale, så du ligger godt, og du kan hvile dig igen.

Efter middagshvilet ca. kl. 14.00 får du sondemad, inden du skal op og sidde. Med hjælp kommer du op i en hvilestol på din stue. Her vil din logopæd vurdere dit vågenhedsniveau, og hvordan det går med dine kommunikationsevner. Når du er meget træt og svært almen påvirket, kan du sjældent tilegne dig de strategier, som logopæden kan lære dig. Men logopæden vurderer dig med jævne mellemrum for at afdække dine kommunikative muligheder og se, om der sker ændringer i dine sproglige evner.

Logopæden vil ligeledes vejlede og rådgive dine pårørende, hvordan de på bedst mulig vis kommunikerer med dig ud fra dine omstændigheder. Når du har siddet oppe i ca. 2-3 timer, er det tid til atter et hvil, og du bliver hjulpet i seng.

KL. 18.30 får du sondemad og medicin igen, og efter det har du mulighed for at se lidt tv.

Omkring kl. 21.30 får du dagens sidste sondemad og din natmedicin, og du bliver klar til natten og lejret i sengen. Et par gange i løbet af natten vil nattevagten tilse dig og hjælpe dig til en ny stilling i sengen og sørge for, du fortsat kan sove godt indtil næste morgen.

Har du andre sygdomme udover din hjerneskade, eksempelvis diabetes, problemer med vandladning eller forhøjet blodtryk, vil vi naturligvis også sørge for at hjælpe dig med behandlingen heraf. Vi holder også øje med din ernæringstilstand og vejer dig regelmæssigt.

APPFWU02V