Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

 Header SVS april 09Til Region SyddanmarkTil forsiden


Virksomhedsgrundlag

SVS-trekanten er en visualisering af sygehusets strategi fra 2017-2021.

Få en guidet tur gennem trekanten ved at klikke på overskrifterne under trekanten.

 

Klik her for at se i fuld skærm
SVS trekant

 

 

PATIENTEN FØRST

På Sydvestjysk Sygehus er patienten det naturlige udgangspunkt for alt, hvad vi foretager os. Vi stræber hver dag efter at gøre det bedste for patient og pårørende.


Patienten skal:

 • Modtage rette behandling af høj kvalitet til rette tid af omsorgsfulde medarbejdere
 • Inddrages i alle relevante dele af sit forløb
 • Opleve forløbet som sammenhængende
 • Opleve at blive mødt af nærværende og kompetente medarbejdere 
 • Opleve god service og venlighed i mødet med sygehuset

HVORFOR ER VI HER?

 • Vi er et ud af fire akutsygehuse i Region Syddanmark
 • Vi er til for patienterne og deres familier og tilbyder diagnostik, behandling, service og pleje af høj kvalitet døgnet rundt, året rundt
 • Vi varetager opgaver inden for forebyggelse, rehabilitering, forskning, uddannelse og udvikling
 • Vi har synlige og ambitiøse mål på alle niveauer, der har sammenhæng til de nationale mål. Vi sikrer, at vi opnår målsætningerne

HVOR VIL VI HEN?

Vi vil være et effektivt sygehus med tilfredse patienter. Det opnår vi ved, at:

 • Stræbe efter balance, sammenhængskraft, vækst og udvikling i hele sygehuset og i samarbejde med regionen
 • Have fælles retning mod de samme mål
 • Forbedre vores indsatser kontinuerligt, så der skabes værdi og kvalitet for patienten
 • Arbejde på, at patienter og borgere ser Sydvestjysk Sygehus som deres sygehus. Vi vil fokusere på, at patienter og borgere oplever tilgængelighed, høj service og kvalitet
 • Bibeholde sygehuset som en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, og som arbejder bevidst på et godt og sundt arbejdsmiljø. En arbejdsplads, hvor medarbejderne er stolte over at være ansat

 

VÆRDI: ÅBENHED

Åbenhed betyder, at:

 • Vi lader alle komme til orde
 • Vi er åbne over for andres synspunkter og kommunikerer ligeværdigt, forståeligt og nærværende
 • Vi indgår i dialog og samarbejde med en udforskende og konstruktiv indstilling
 • Vi er åbne over for nye nationale og internationale faglige dagsordner, vi går forrest og påvirker den faglige udvikling

 

VÆRDI: ANSVARLIGHED

Ansvarlighed betyder, at: 

 • Vi tager ansvar for egne opgaver og Sydvestjysk Sygehus’ samlede opgaver
 • Vi ønsker at bidrage til et sammenhængende forløb, hvor opgaver løses og ikke bare sendes videre
 • Vi handler rettidigt, løser opgaverne loyalt og anvender ressourcerne bedst muligt
 • Vi tager aktivt del i at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

 

VÆRDI: PROFESSIONALISME

Professionalisme betyder, at:

 • Vi leverer ydelser af høj faglig kvalitet med fokus på patienten
 • Vi arbejder målrettet og fokuseret på at skabe sammenhæng og anerkender, at den enkeltes indsats bidrager til en samlet helhed
 • Vi stiller information til rådighed for hinanden og deler viden til gavn for den fælles opgavevaretagelse
 • Vi arbejder for at inddrage nyeste viden og evidens til gavn for patienterne

 

VÆRDI: UDVIKLING

 

Udvikling betyder, at:

 • Vi konstant stræber efter at gøre det bedre. Vi er åbne for nye ideer og nye måder at tænke og handle på. Vi tænker på både nutid og fremtid
 • Vi muliggør faglig og personlig udvikling og tager initiativ til egen dygtiggørelse
 • Vi skaber rammer, så læring bliver en naturlig del af hverdagen ved både succeser og utilsigtede hændelser
 • Vi inddrager forskning og evidensbaseret viden i den faglige udvikling

 

VÆRDI: RESPEKT

Respekt betyder, at:
 • Vi ser vores faglige og personlige forskelligheder som en styrke og udviser gensidig respekt i samarbejdet
 • Vi anser hinanden for ligeværdige samarbejdspartnere og inddrager hinanden i løsningen af opgaverne
 • Vi bidrager alle til fællesskabet på en positiv måde og giver alle en god og ordentlig behandling
 • Vi møder patienter og pårørende med respekt, når de kommer på Sydvestjysk Sygehus

 

STRATEGI: SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB - DET HELE SUNDHEDSVÆSEN, INTERN, EKSTERN OG PÅ TVÆRS

 • Vi-kulturen styrkes i alle dimensioner. Involvering, ejerskab, kollegaskab og tværfagligt samspil er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde
 • Ledelse af afdelinger og ledelse af forløb går hånd i hånd med det fælles formål at skabe optimale vilkår for patienterne
 • Vi prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi har fokus på gode overgange og smidige samarbejdsrelationer
 • Vi skaber helhed og værdi i indsatser over for patienten ved at lette patientens vej gennem sundhedsvæsenet

 

STRATEGI: PATIENTINDDRAGELSE

 • Patientinddragelse
 • Vi inddrager patienter og pårørende i relevante dele af deres forløb på tværs af afdelinger og sektorer
 • Vi inddrager patienter og pårørende i udviklingen af Sydvestjysk Sygehus’ indsatser

 

STRATEGI: BEHANDLING AF HØJ KVALITET OG PATIENTSIKKERHED

 • Vi drager omsorg for patientsikkerheden
 • Vi arbejder målrettet på at levere høj klinisk kvalitet og overvåger, at vi opnår det
 • Vi sikrer rette patienter i rette behandlingsforløb
 • Vi sikrer patienten det bedst mulige flow i forløbet

 

STRATEGI: EFFEKTIVT SUNDHEDSVÆSEN

 • Vi forholder os konstruktivt til ny teknologi, it og arbejdsgange, der skaber mere sundhed for pengene og er ressourceeffektive for Sydvestjysk Sygehus
 • Vi arbejder målrettet for at have rette specialefunktioner
 • Vi understøtter eksisterende og udvikler relevante forskningsmiljøer
 • Vi styrer proaktivt økonomi og aktivitet
 • Vi arbejder med Den Syddanske Forbedringsmodel

 

METODE

Det, der skal drive os frem mod vores mål, er:

 • Veluddannede og imødekommende medarbejdere
 • Ledelser, der er tydelige, lydhøre og søger dialog
 • Fokus på patientinddragelse på individuelt og organisatorisk niveau
 • Fokus på uddannelse og forskning, så alle hele tiden bliver dygtigere og inddrager ny viden
 • En effektiv ressourceudnyttelse, så vi har en økonomi i balance
 • Arbejdsglæde og en god arbejdsplads

Siden er sidst opdateret 8-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring