Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Forside - Sydvestjysk SygehuspilOm ospilJob / ledige stillingerpilVelkommen til SVS (til nye medarbejdere)

Velkommen til SVS (til nye medarbejdere)

top grøn

Direktionen for Sydvestjysk Sygehus byder dig velkommen som medarbejder.
Vi har samlet en del af de informationer, du som ny medarbejder har behov for at få svar på.
Langt de fleste af informationerne finder du også på sygehusets intranet, og her finder du uddybende beskrivelser.

Som ny medarbejder er der mange informationer, du skal forholde sig til, og mange af dem findes kun ude i de enkelte afdelinger. Vi kan derfor opfordre dig til at søge svar på disse i den afdeling, du er blevet ansat.
Vi vil derudover opfordre dig til at komme til de månedlige personaleintroduktioner.

DirektionenAlkohol
Jf. alkoholpolitikken må der ikke indtages alkohol på sygehuset. Dog må der ved særlige lejligheder af tjenstlig art, højtider, jubilæer og runde fødselsdage m.m., og efter godkendelse af afdelingslederen, nydes alkohol i begrænset  omfang på et nærmere angivet tidspunkt og sted.
Både ledere og medarbejdere har ansvar for, at misbrugsproblemer tages op hurtigst muligt.
Ved mistanke om et misbrugsproblem træffes sikkerhedsforanstaltninger i forhold til patientbehandlingen, indtil mistanken er afklaret, eller medarbejderen er påbegyndt behandling.


Adgangskort
Der udleveres et personligt adgangskort til Sydvestjysk Sygehus. Adgangskortet er nøglen til sygehuset og skal opbevares som sådan.
Adgangskortet er også et navneskilt, som skal bæres synligt.
Adgangskortet giver adgang til sygehusets personaleindgange, omklædningsrum, personaleparkering, cykelparkering samt til relevante døre på din afdeling/område.


Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøet er højt prioriteret på SVS og arbejdet foregår i samarbejde mellem ledelse og de lokale arbejdsmiljørepræsentanter.
Arbejdet er underlagt Region Syddanmarks Hovedudvalg, der fastlægger den overordnede arbejdsmiljøpolitik.
For mere information henvises til SVS infonet.


Beklædning
Sygehuset stiller arbejdsbeklædning til rådighed for dig, hvis din stilling kræver speciel beklædning: Kitler, bukser, strømper osv.
Den første arbejdsdag møder du blot i dit civile tøj i afdelingen/klinikken og du vil der blive sat ind i de ”lokale” tøjregler.


Beredskabsplan
Sygehuset har en forberedt og indøvet beredskabsplan.
Denne er opbygget således, at patienterne fra modtagelsen hurtigt kan fordeles og behandles ude i huset, dog i nødvendigt omfang førstebehandles og stabiliseres i modtagelsen.
Men hvor meget skal der til for at sætte planen i gang?
Den kritiske periode er de første minutter efter, at der er modtaget meddelelse om ulykke fra politi, ambulancetjeneste eller AMK i Odense. I disse minutter er det næsten umuligt at blive klar over, om der er tale om en ”almindelig” mindre ulykke, en større ulykke eller direkte en katastrofe. Det gælder derfor om, at situationen ikke dramatiseres med den konsekvens, at der uden grund alarmeres en masse medarbejdere; tværtimod drejer det sig om at skabe sig et overblik over situationen og derved skaffe sig tid til at gennemføre en afbalanceret indsats og modvirke panik.
Ansvaret for Beredskabsplanen for Sydvestjysk Sygehus er placeret i Akutmodtagelsen og den aktuelle plan findes på SVS-intranet.
Det er meget forskelligt, hvordan de enkelte afdelinger er påvirket af/involveret i beredskabsplanen.


Etik og patientkontakt
Med udgangspunkt i den patientoplevede kvalitet ønsker vi at:

 • Give patienterne den information, der er nødvendig for at de opnår en realistisk handlekompetence.
 • Sikre patienterne et sammenhængende behandlingsforløb.
 • Sikre at patienterne oplever en ligeværdig kommunikation med sundhedspersonalet.
 • Give patienterne den nødvendige information om deres diagnose, behandling og muligheder, og vi sikrer, at de får den i rette tid.
 • Sikre at patienterne møder så få fagpersoner som det er fagligt forsvarligt.
 • Undlade at bruge urimeligt mange fagudtryk, vi ”taler med” patienten, og vi accepterer, at alle spørgsmål har mening for den der spørger.Informationer — generelle for SVS
Der er mange kanaler at søge og få informationer fra:

 • Intranet
 • Infonet
 • Sydvesten: Personaleblad (både trykt og elektronisk)
 • Opslagstavler
 • Afdelingsmøder

Det er således meget op til dig selv at opsøge informationer.
Der vil dog løbende på intranettet være nyhedsbreve — både fra direktionen og fra afdelinger, der ønsker at informere.


Introduktion af nye medarbejdere
Der er faste introduktionsmøder for nye medarbejdere. Disse holdes i Esbjerg.
Eksakte datoer og sted kan findes på intranettet under Personale.


IT og etik
Det er den enkelte brugers ansvar, at retningslinierne følges, og at it-anvendelse generelt finder sted i overensstemmelse med almindelig sund fornuft og god it-skik.
Det er også vigtigt at forstå, at når du anvender it i Region Syddanmark, sker det via et fælles regionsnet, hvor der vil være op i mod 28.000 brugere tilknyttet.
Som it-bruger på SVS er du ansvarlig for det, der foregår på din pc. Det gælder fra du logger på, til du logger dig af igen. Hvis din pc overlades til en kollega, skal du først logge dig af, hvorefter kollegaen kan logge sig på.
Du må ikke overlade din pc til en person, som ikke er autoriseret til SVS’s systemer.
Som it-bruger skal du følge de samme forholdsregler og fornuftsmæssige overvejelser, som er gældende for de øvrige elementer i din arbejdsdag.
Du skal være opmærksom på, at der i mange it-systemer bliver gemt oplysninger om, hvad du har gjort. Disse oplysninger kan bruges ved mistanke om misbrug af systemerne og ved kontrol af anvendelsen.
Du henvises til intranettet for yderligere informationer.


IT og internettet
På SVS er der adgang til internettet fra næsten alle pc’er. Brug af internettet via sygehusets internetforbindelse er oprettet med henblik på arbejdsrelateret brug og for at sikre, at ansatte har adgang til informationer, som kan understøtte deres arbejdsfunktioner.
Uanset hvor man bevæger sig på internettet, vil man efterlade et visitkort, som viser, at man kommer fra Region Syddanmark.
Det er derfor ikke tilladt at besøge hjemmesider med pornografisk, racistisk, voldeligt eller ulovligt indhold. Med andre ord:
Sider du ikke efterfølgende kan argumentere for at have besøgt.
Den enkelte medarbejder har mulighed for på internettet at downloade (hente) filer, der lovligt kan hentes. Men ansvaret er dit.


Hygiejne
Det er meget vigtigt, at vi som ansatte overholder en høj grad af hygiejne.
Korrekt håndhygiejne er den vigtigste enkeltstående faktor til forebyggelse af nosokomielle infektioner, da kontaktsmitte via personalets hænder er den almindeligste måde, hvorpå smitte kan overføres fra patient til patient.
Yderligere information kan du finde på infonettet under punktet: Infektionshygiejniske retningslinjer, samt ved de afdelingsspecifikke hygiejneansvarlige.


Infonet
Region Syddanmark anvender D4 Infonet til håndtering af webbaseret sundhedsdokumentation i hele regionen.

Infonettet kan kun benyttes internt på SVS på netadressen: http://svsinfonet/
Alle sygehusets enheder skal omfattes af dokumentstyring i SVS’ Infonet.
Idéen med et fælles regionalt dokumentstyringssystem er, at vi alle skal kunne dele viden og dokumenter på tværs af regionen og de faglige specialer.


Intranet
På intranettet ligger information, der ikke direkte har med patienthåndtering at gøre og der er kun adgang fra pc’ere, der har adgang til det interne netværk. http://intranet.sydvestjysksygehus.dk/


Kantinekøb i Esbjerg
Kantinen på SVS Esbjerg er pengeløs.
Det betyder, at du kun kan betale med kantinekort - eller med dankort.
Du bestiller dit kantinekort ved at maile til Økonomiafdelingen på følgende e-mailadresse: Karen.Merete.Thomsen@rsyd.dk
med angivelse af:

Navn
Tjenestenummer
Afdeling
Hjemmeadresse
Når du modtager dit kort, vil der ligge et brev med yderligere information


Kortlæsere — døre og porte
Ved alle yderdøre på sygehuset er der opsat kortlæsere - en lille sort kasse med tastatur.
Når lampen i kassen lyser rødt, er døren låst. For at låse op skal adgangskortet føres hen foran kassen. Herefter skifter lampen til grønt lys, og der er låst op i ca. 20 sek.
I tidsrummet kl. 16.00-06.00 skal der indtastes kode, hvis der er tastatur på kortlæseren.
Du bruger først kortet som beskrevet og indtaster derefter koden, som er 4 cifre svarende til fødselsdag og måned (fx 01. maj = 0105).
Der kan også forefindes kortlæsere i elevatorerne.
Når kortlæseren ikke har tastatur, skal kode ikke anvendes.


Lønsedler: E-Boks og lønsedler
Sydvestjysk Sygehus leverer kun digitale lønsedler. Det betyder, at du får dine lønsedler leveret elektronisk via en elektronisk postkasse (www.e-boks.dk/) i stedet for på papir.
Inden du starter dit ansættelsesforhold på Sydvestjysk Sygehus, skal du derfor sikre dig, at du har aktiveret din e-boks. Dette gøres via hjemmesiden www.e-boks.dk, hvor du også kan læse meget mere.
Hvis du er tilmeldt e-Boks i forvejen, skal du ikke foretage dig yderligere.
Der kan desuden være vedhæftet informationsskrivelser til din elektroniske løn - seddel.


MED-organisation
Formålet med MED-organisationen er at sikre alle ret til medindflydelse og medbestemmelse efter gældende Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø.
MED-organisationen på SVS sikrer sammenhæng mellem medindflydelse, medbestemmelse, arbejdsmiljø og personalepolitik.

Medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen er en proces, der foregår som en løbende dialog mellem ledere og medarbejdere og som sikrer, at arbejdspladsen stadig udvikler sig til gavn for såvel effektiviteten og kvaliteten i opgaveudførelsen, som til de ansattes arbejdsglæde og motivation.

MED-organisationen på SVS består af 6 lokale medarbejderudvalg (LMU) og et Fællesmedarbejderudvalg (FMU). Udvalgene er sammensat af ledere og medarbejdere, og medarbejdersiden er sammensat at valgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

FMU arbejder overordnet og strategisk, medens et LMU arbejder afgrænset inden for eget kompetenceområde og inden for flg. områder:

 • økonomi
 • udvikling/nye tiltag
 • personalesituationen
 • fremme af trivsel og sundhed
 • udarbejdelse af politikker og retningslinjer
 • sikkerhed og arbejdsmiljø i forhold til uheld, påbud, APV m.m.


Mål for SVS
Sundhedsfaglig kvalitet
Patientoplevet kvalitet
Personaleoplevet kvalitet
Organisatorisk kvalitet
Se: ”Mål og Værdier” for yderligere information.


Nøgler
Der udleveres nøgler til nyansatte efter anmodning fra nærmeste leder.
Dette sker efter behov og der kræves tilladelse fra nærmeste leder.
Nøgler må ikke videregives til andre ansatte, men skal returneres til ADGANGSKORT OG NØGLER ved fratrædelse eller behovet ændres.
Der kvitteres for nøgler ved udlevering.


Omklædning og bad
Der findes en lang række omklædnings– og badefaciliteter for medarbejderne.
Hvilke du specifik skal anvende, får du oplyst i din afdeling.


Parkering
Esbjerg — Biler:
Personalet opfordres til at parkere i parkeringshuset beliggende på banearealet, med indkørsel fra Nørrebrogade, over for Haraldsgade.
Parkeringshuset er åbent for alle og der er ingen tidsbegrænsning.
parkeringsmuligheder

Esbjerg - Cykler:
Der findes 2 aflåste cykelskure.

Grindsted - Biler:
Der er fælles parkering for alle.

Grindsted - cykler:
Der er 2 cykelskure.


Personaleforening
På SVS findes personaleforeningen Fodslaw, der gennem aktiviteter og sammenkomster arbejder for at fremme og styrke det sociale sammenhold og den arbejdsmæssige samhørighed på Sydvestjysk Sygehus - herunder Seniorklubben.
Ansatte på SVS kan optages som medlemmer og indmeldelse skal ske skriftligt — via intranettet — til formanden.
Eksempler på arrangementer: Idrætsaktiviteter, modeopvisninger, øl– og vinsmagning, tværfaglige og litterære foredrag.


Personalepolitik
På sygehusets intranet vil du finde alle de politikker, der er gældende som generelle.
Politikkerne er udarbejdet og vedtaget af MED-udvalget og gælder således for alle på SVS.
Vælg punktet: Personale og herefter Politikker.


Rygning
Udgangspunktet er, at SVS er røgfrit indendørs. Det gælder både for alm. cigaretter og e-cigaretter.
Det betyder, at patienter som udgangspunkt må ikke ryge indendørs på SVS.
Patienter, som har behov for at ryge, kan aftale rygemuligheder med den ansvarshavende på afdelingen.
Pårørende og personer med ærinde på SVS skal ryge udenfor.
Den ansvarshavende på afdelingen kan, med hensyn til pårørende, i særlige tilfælde dispensere fra denne regel, så pårørende kan ryge i de særligt indrettede rum for rygende patienter.


Overtrædelse
Personalets overtrædelse af røgpolitikken/lovgivningen betragtes på lige fod med andre tjenstlige forseelser jf. Lov om røgfri miljøer § 25. Sanktioner afhænger af en konkret vurdering.


Sydvesten
Sydvesten er personaleblad for Sydvestjysk Sygehus, og det dækker husets tre matrikler i hhv. Esbjerg, Grindsted og Brørup.
Sydvesten udkommer 4 gange om året.
Bladet omdeles til samtlige afdelinger i huset med den interne post, samt lægges på intranettet.


Sygdom
Hvis du bliver syg, skal sygemelding som hovedregel hurtigst muligt ringes ind til den afdeling/klinik hvor du er ansat, således at evt. erstatningspersonale kan varsles.
Du skal sikre dig, at informationen bliver givet videre til rette vedkommende.
Du kan læse mere om SVS-fraværspolitik på Intranettet under Personale.
Dette gælder også med hensyn til, hvordan du skal forholde dig ved børns sygdom.
 

Vigtige telefonnumre  
Sygehusets hovednummer 7918 2000
Omstillingen/Informationen (internt) 99
Sygehuspræsten 7918 2070
Direktionssekretariatet 7918 2003
Portørvagten 7918 2505
Hjertestop - via omstillingen 99

For øvrige telefonnumre henvises til SVS' interne telefonbog, der er tilgængelig via intranettet.

Værdier
Åbenhed
Udvikling
Ansvarlighed
Professionalisme
Respekt

Disse ord får først betydning for organisationen og os som medarbejdere, når der bliver arbejdet med dem i de enkelte afdelinger. Kun ved at snakke om og forholde os til begreberne, kan vi som individer i en levende organisation sikre en forståelse for hinanden og dermed være med til at skabe en attraktiv arbejdsplads.
Der er fra direktionen stor fokus på, at der hele tiden sker en forholden sig til begreberne.
Dette sikres bl.a. ved, at der løbende afholdes trivselsundersøgelser, hvor alle medarbejdere opfordres til at være med til at udvikle os som arbejdsplads.

Se ”Mål og Værdier” for uddybning.


Vision
Sydvestjysk Sygehus’ vision er:
Et effektivt sygehus valgt af patienterne.
I vore bestræbelser på at nå visionen for vores sygehus er personalepolitikken et vigtigt omdrejningspunkt, og vi ønsker gennem vore værdier her på sygehuset at udvise vore personalepolitiske holdninger.
Vi vil manifestere os som en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, der tiltrækker, udvikler og fastholder medarbejdere på alle niveauer med gode faglige og personlige kompetencer, og med medarbejdere, som alle arbejder for at indfri målene for vores arbejdsplads.Siden er sidst opdateret 7-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring