Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Kommissorium

      

Generisk kommissorium for de lokale samordningsfora

Kommissorium
 

Grundlag
Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023, som er
godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd. Sundhedsaftalen er den formelle ramme om et forpligtende
samarbejde, hvor kommuner og region sammen med almen praksis sætter mål, som vi ved fælles hjælp
arbejder frem imod og følger systematisk op på.
 

Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen indeholder blandt andet en beskrivelse af organiseringen af det
tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.

Lokale samordningsfora
I det administrative tillæg beskrives det, at parternes ledelsessystemer har ansvaret for, at Sundhedsaftalen
implementeres i egen organisation. Implementeringen understøttes af de lokale samordningsfora, som
består af repræsentanter fra sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger. De lokale
samordningsfora er aktive medspillere i forhold til at udvikle og implementere de aftaler og indsatser, som
følgegrupperne udarbejder.
Der er som udgangspunkt fire somatiske og fire psykiatriske lokale samordningsfora organiseret omkring de
fem sygehusenheder i Region Syddanmark. De somatiske og psykiatriske samordningsfora skal samarbejde
om at løfte sundhedsaftalearbejdet. Der gives neden for eksempler på mulige niveauer af
samarbejdskonstellationer, herunder:

 • Et sammenlagt psykiatrisk og somatisk samordningsforum
 • Et samarbejdende psykiatrisk og somatisk samordningsforum, som f.eks. mødes samme dag og haret overlappende møde af f.eks. 1-2 timers varighed, eller med jævne mellemrum holder fællesmøder
  eller lignende.
 • Personsammenfald på x antal personer i begge samordningsfora.

Der er, udover ovenstående modeller, også mulighed for at vælge andre modeller.

De enkelte lokale samordningsfora træffer beslutning om, hvilken model der arbejdes ud fra lokalt. Når
organiseringen er på plads, meldes dette ud i Sundhedsaftaleorganisationen, herunder også til
Koordinationsgruppen.
 

Samordningsforaene skal lave samarbejdsaftaler med sygehusenheder uden for det konkrete
samordningsforum, hvis det vurderes at være nødvendigt. Samarbejdsaftalerne skal indeholde beskrivelser
af, hvordan samarbejdet omkring planlægning og implementering kan håndteres.
 

Opgaver for de lokale samordningsfora

Konkret skal de lokale samordningsfora:

 • Planlægge, koordinere og beslutte, hvorledes den lokale implementering af Sundhedsaftalens indsatser skal forløbe, når de er godkendt i DAK, herunder eksempelvis samarbejdsaftaler,forløbsprogrammer mv.
 • Medvirke til at sikre målopfyldelse på de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023
 • Sikre sammenhængende forløb for borgere mellem Sundhedsaftalens parter i henhold til aftalte initiativer og indsatser
 • Udvikle og afprøve nye samarbejdsformer og løsninger samt indgå lokaleaftaler, som senere måske kan udbredes til hele regionen
 • Løbende inddrages i følgegruppernes udvikling af samarbejdsaftaler mv.
 • Følge samarbejdet og bidrage til at monitorere og evaluere konkrete indsatser i Sundhedsaftalen i det omfang, det er besluttet
 • Sikre gensidig og rettidig information om nye tilbud, driftsændringer mv. og løbende koordinere kapacitetet mellem kommuner og sygehuse
 • Efter konkret beslutning nedsætte ad hoc grupper til udførelse af lokale fælles planlægnings- og
  implementeringsopgaver samt opfølgningstiltag
 • Sikre sammenhæng i patientforløb og koordinere med de øvrige samordningsfora

Kompetencer og organisering
De lokale samordningsfora består af repræsentanter fra kommunerne, sygehusene og almen praksis, og
formandskabet kan med fordel være delt mellem de tre parter.
De lokale samordningsfora skal være beslutningsdygtige, hvorfor parterne skal stille med faste
repræsentanter, der har det nødvendige mandat, overblik og beslutningskompetence.
For at sikre implementering af alle indsatser i Sundhedsaftalen skal repræsentanterne i det enkelte lokale
samordningsforum samlet set have indsigt i og viden om alle visionsområderne i Sundhedsaftalen. Der skal
derfor sikres viden inden for sundhedsområdet, arbejdsmarkeds-, uddannelses og børne- og ungeområdet.
For at sikre kontinuitet skal der deltage repræsentanter fra følgegrupperne i de lokale samordningsfora og
om muligt repræsentanter fra Det Administrative Kontaktforum.
 

Forretningsorden
Retningslinjer for mødekadence, mødesteder, mødeledelse, opbygning af dagsorden og referat aftales lokalt
i det enkelte samordningsforum


 

 

 


Siden er sidst opdateret 19-1-2021



Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring