Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Vedtægter

Vedtægter for personaleforeningen ved Sydvestjysk Sygehus - gældende fra oktober 2017
   

 

§1

 

Personaleforeningens navn

   
 

1.1

Personaleforeningens navn er Fodslaw

     
                 

§ 2

 

Personaleforeningens formål

   
 

2.1

Gennem aktiviteter og sammenkomster at arbejde for at fremme

 
   

og styrke det sociale sammenhold og den arbejdsmæssige

 
   

samhørighed på Sydvestjysk Sygehus - herunder Seniorklubben

 
                 

§3

 

Medlemmer

         
 

3.1

Som medlemmer kan optages ansatte på SVS

   
 

3.2

Medlemmer, som fratræder for at gå på pension eller efterløn

 
   

kan fortsætte deres medlemskab i forlængelse af det ordinære medlemskab.

 
   

Medlemskabet i seniorklubben skal tegnes inden 6 måneder efter

 
   

fratrædelsen

         
 

3.3

Ind- og udmeldelse skal ske via blanket på hjemmesiden. Udmeldelse kan

 
   

ske med 1 måneds varsel pr.1. august.

     
 

3.4

Indbetaling af kontingent vil ske automatisk 1 x månedligt via løn-

 
   

kontoret, så længe medlemmet er ansat på et af sygehusene. For

 
   

tidligere ansatte via bankonto 1 x årligt.

   
                 

§4

 

Generalforsamling

         
 

4.1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes

 
   

1 x årligt ultimo februar måned.

     
 

4.2

Indkaldelse til Generalforsamlingen skal ske skriftligt med 14 dages varsel

 
   

og med angivelse af Generalforsamlingens dagsorden.

   
                 
   

Dagsordenen skal indeholde:

   
   

Valg af dirigent

         
   

Bestyrelsens beretning - herunder seniorklubbens beretning

 
   

Fremlæggelse af regnskab

       
   

Indkomne forslag

         
   

Valg af bestyrelse

         
   

Eventuelt

           
                 
   

Indkomne forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 8

 
   

dage før Generalforsamlingens afholdelse.

     
                 
 

4.3

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte

 
   

medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der kan ikke

 
   

stemmes ved fuldmagt.

       
 

4.4

Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes af Bestyrelsen eller

 
   

når minimum 25 % af medlemmerne skriftligt overfor Bestyrelsen har

 
   

anmodet herom med forslag til dagsordenen. Generalforsamlingen skal

 
   

i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse og

 
   

skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

     
                 

§5

 

Bestyrelsen

         
 

5.1

Vælges af Generalforsamlingen og består af 5-9 medlemmer - heraf

 
   

1 repræsentant fra seniorklubben.

     
 

5.2

Bestyrelsen vælges for 2 år - heraf afgår et lige antal medlemmer på lige år

 
   

og et ulige antal medlemmer på ulige år.

     
 

5.3

På Generalforsamlingen vælges hvert år 2 suppleanter til Bestyrelsen.

 
 

5.4

Valget foregår ved håndsoprækning. Såfremt et medlem ønsker skriftlig

 
   

afstemning, afholdes dette.

       
 

5.5

Bestyrelsesmøde afholdes minimum hver. 3. måned. Bestyrelsen kan

 
   

nedsætte aktivitets ad hoc udvalg og etablere selvstændige foreninger under

 
   

Fodslaw med henblik på løsning af særlige opgaver, fx festudvalg.

 
 

5.6

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter General-

 
   

forsamlingen.

         
                 

§6

 

Regnskab

         
 

6.1

Personaleforeningens regnskab følger kalenderåret.

   
 

6.2

Personaleforeningens økonomi hviler på kontingentet fra medlemmerne

 
   

samt betaling i forbindelse med deltagelse i foreningens arrangementer og

eventuel sponsorstøtte. Ved betalingsarrangementer ydes der rabat til

medlemmer af foreningen.

 
     
     
 

6.3

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

   
 

6.4

Revisor vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen eller seniorklubbens aktivitetsudvalg. På generalforsamlingen vælges tillige en revisorsuppleant for et år.

 

 

6.5

Regnskabet skal, senest 8 dage før den ordinære generalforsamling, være revideret af den valgte revisor, og underskrevet af formanden, kassereren og revisoren.

 

 

6.6

Regnskabet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen

 

 

 

 

 

§7

 

Tegningsret og hæftelse

 

 

7.1

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden

 

 

7.2

Formanden kan give kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og til at betale indgående forpligtelser, herunder håndtering af foreningens bankkonti.

 

 

7.3

Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for en eventuel gæld i foreningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8

 

Vedtægtsændringer

         
 

8.1

Forslag til ændring af vedtægterne skal forelægges Generalforsamlingen

 
   

og godkendes med 2/3 af de afgivne stemmer.

   
                 

§9

 

Foreningens ophør

         
 

9.1

Opløsning af foreningen kan kun ske når mindst 2/3 af de på General-

 
   

forsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor, og der derefter har 

 
   

været indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling med opløsning af 

 
   

foreningen på dagsordenen.

       
 

9.2

Ligeledes på en ekstraordinære Generalforsamling skal 2/3 af de fremmødte

 
   

medlemmer stemme for forslaget.

     
 

9.3

Afhændelse af foreningens ejendele og midler bestemmes af den sidste

 
   

Generalforsamling.

       

 

 

 


Siden er sidst opdateret 7-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring