Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Job og uddannelse

Læger

Børn og Unge Afdelingen på Sydvestjysk sygehus i Esbjerg modtager uselekterede patienter 0-18 år. Vi har både Nyfødte (fra GA 28) og familie (mor+far+barn, som administrativt hører til Afdeling for kvindesygdomme og fødsler),  Ambulatorium og Børn og Unge Modtagelse med Sengeafdeling. På sengeafdelingen ligger ALLE børn (ort.kir, parenkym.kir. ØNH, gyn.), men lægerne fra de respektive afdelinger går stuegang på dem. Vi er altid klar til hjælpe, hvis de har spørgsmål. Pædiaterne varetager alle somatiske problemstillinger. På afdelingen er speciallæger, læger i hoveduddannelse til pædiatri, almen medicin, introduktionslæger, vikarer, og vi har medicinstuderende i kliniske ophold. Fra 2022 bliver Sydvestjysksygehus (og vores afdeling) en del af SDU og vil varetage kandidatuddannelse i medicin.

Du kan læse mere om vores afdeling på hjemmeside Børn- og Ungeafdelingen.

Funktionsbeskrivelse:

Før tiltrædelse udsendes der et vagtskema, møde- og konferenceplan og introprogram. Introduktion for HU læger er 5 arbejdsdage). I introduktionen eller snarest derefter tilstræber vi at gennemføre introduktions samtale. Ved samme lejlighed laves der uddannelsesplanen.

Arbejdet starter kl. 08.00 med morgenkonference. Tirsdage og fredage – med radiologisk konference oppe på Radiologisk afdeling.

Middagskonference fra kl 12.30-13.00 afholdes i lægernes konferencerum dagligt. Man tilstræber, at alle møder op, dog kan vagtholdet være forhindret. Her har man mulighed for at konferere problematiske patienter fra stuegang eller ambulatorium, fremlægge patienter, som muligvis vil give udfordringer i vagten senere. Derimod omtales de øvrige patienter ikke rutinemæssigt her. Er en patient konfereret ved middagskonference, anføres dette altid i patientens journal.

Vi forventer, at du vil fungere som forvagt i de i første 3 måneder, medmindre andet er aftalt. Du vil derudover have egne ambulatorier på 1. reservelægeniveau. Efter de 3 måneder forventes der, at du fungerer på 1. reservelægeniveau med bagvagtsfunktion (BV) i tilstedeværelsesvagt. Du vil have en bag-bagvagt (i første omgang pr telefon), som er speciallæge, i beredskab. En bag-bagvagt har hovedsagelig en rådgivende funktion.

 

Børn og Unge Modtagelse

Vagtholdet (FV og BV) tager imod alle akutte børn, fødsler, sectio og alt andet akut arbejde. Man får uselekterede patienter fra praktiserende læger, vagtlæger, ambulance, skadestuen og patienter, der kommer direkte til afdeling hjemmefra (kun dem, som har åben indlæggelse). Der tilstræbes, at alle akutte børn bliver set af en speciallæge indenfor ½ time og at planen skal være lagt indenfor 4 timer. Det betyder ikke, at alle børn modtages af BV. Man kan i de fleste tilfælde kaste sit kliniske blik ved ankomst. I nogle tilfælde vil BV se patienten sammen med FV, hvor FV undersøger barnet og lægger en plan til udredning i samråd med BV. Der forventes at du ”udnytter” denne arbejdsfordeling til læring. I travle perioder i Børn og Unge Modtagelsen vil BV modtage nye patienter på lige fod med FV.

Battered child pt. modtages altid af pædiatrisk bagvagt. 

Alle akutte børn under 1 år skal konfereres med BV inden de sendes hjem fra modtagelsen. Bagvagter har, som regel, 2-delt vagt fra vagtværelset. Alt arbejde foregår i samarbejdet med forvagten. Bagvagten superviserer forvagten i det daglige arbejdet

Forvagt: 8-skiftet, delt tilstedeværelsesvagt 08.00-15.30 og 15.00-08.30 på hverdage, i weekender og helligdage.

Bagvagt: 10-skiftet 2 delt tilstedeværelses vagt 08.00-15.30 og 15.00-08.30 på hverdage og som regel 08.30-08.30 i weekender og helligdage.

Børn og Unge Ambulatoriet

Du vil få en speciel tilknytning til et eller flere subspecialiserede teams, afhængigt af dit forløb på OUH.

Du vil have et selvstændigt Ambulatorium. Det er planlagt, at hvis du har haft diabetes/endokrinologi på OUH, skal du have neuropædiatri i 1 år på vores afdeling og omvendt. Der er ikke nogen formaliserede supervisionsambulatorier for HU læger, men vi tilstræber, at tildele en vejleder inden for den relevante speciale, så man kan altid får supervision inden sit ambulatorium.

Stuegang følger en plan under hensyntagen til vagter, fridage m.v. Du vil deltage i stuegang på afdelingerne og være kontaktlæge for de indlagte patienter. Som tidligere omtalt, vil der være mulighed for supervision på flere tidspunkter. Der forventes, at man også selv superviserer og underviser mindre erfarne læger.

Formaliseret undervisning

Tidspunkterne for disse fremgår af møde- og konferenceplanen, men også ved opslag i konferencerummet. Man får tilsend plan til undervisninger hvert halve år. Der forventes, at man deltager aktivt afdelingens formaliserede undervisning. Man er også vejleder for en yngre læge i uddannelsesstilling på afdeling (intro eller AM blok).

Kurser og konferencer

Der skal søges (ansøgningsskema) om alle kurser, såvel obligatoriske, som frivillige. Skemalæggeren skal informeres om alle kurser m.h.p. skemalægning. Der gives fri til alle obligatoriske kurser.

Forskning

Der bliver jævnligt publiceret artikler/kasuistikker, skrevet af læger på afdeling. Især adipositas team har været aktiv. Ellers har vi ingen bestemt forventning til din forskningsaktivitet, men støtter den gerne og hjælper med at etablere kontakt til vores Forskningsenhed  http://www.svs.dk/forskning

Der er 10-11 fastansatte læger, 4-6 læger under uddannelse til børnelæge, 3 introduktionslæger og 4-5 læger i uddannelse i almen medicin – praktiserende læge.

Desuden er der medicinstuderende i forskellige forløb.

Se yderligere om evt. stillinger på:
lægejob.dk  
videreuddannelsen-syd.dk

Se uddannelsesprogram her for hhv.

introduktionslæger i pædiatri

hoveduddannelse i pædiatri

 


Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
I Børn og Unge Sengeafsnittet er der ansat 25 sygeplejersker, 4 social- og sundhedsassistenter og 2 serviceassistenter. Heraf er der 1 specialeansvarlig sygeplejerske samt 1 sygeplejerske med koordinatorfunktion. Der er 1 afdelingssygeplejerske, som har sin daglige arbejdsgang i begge afdelinger.
Grundet den mangfoldige patientskare er sygeplejen bred og der stilles derfor store krav til den ansattes faglighed.
Med udgangspunkt i dette lægges der derfor stor vægt på faglig udvikling i afdelingen, dette i form af kompetenceudvikling, undervisning, temadage, kurser mm.
I Børn og Unge Ambulatoriet er der ansat 11 sygeplejersker og 2 social- og sundhedsassistenter.
De beskæftiger sig med almen pædiatri samt elektiv kirurgi.
I ambulatoriet er pædiatrien inddelt i specialer som den ansatte overvejende arbejder indenfor.
Dette betyder at den ansatte har tilegnet sig en stor viden indenfor et bestemt speciale, og kan derved vejlede og rådgive det enkelte barn og dennes familie på et højt fagligt og kompetent niveau.

Børn og Unge Sengeafsnittet og Ambulatoriet deles om en pædagog samt 2 psykologer.

Generelt er de ansatte meget motiveret og engageret personalegruppe, som sætter kvalitet i pleje og behandling højt.

Der tilbydes årligt MUS ved afdelingssygeplejersken, hvor behov og ønsker for kompetenceudvikling afdækkes i henhold til den enkelte afdeling og den enkeltes behov, så alle udfordres tilstrækkeligt.

Overordnet er det på Sydvestjysk Sygehus et krav, at den enkelte medarbejder får beskrevet overordnede rammer og planer for egen kompetenceudvikling, dette med henblik på at sikre:

1. At medarbejderne til enhver tid har de nødvendige kompetencer til løsning af sygehusets opgaver.
2. Udpegning af fokusområder for kompetenceudviklingsbehov på medarbejder-, afdelings- og sygehusniveau.
Sygeplejestuderende/redderelever/erhvervspraktikanter

Uddannelse af fremtidige kollegaer er en stor del af Børn og Unge Sengeafsnittet og Ambulatoriets hverdag.
Vi lægger stor vægt på et højt fagligt uddannelsesniveau med udgangspunkt i de mål og rammer, der er gældende for den enkelte studerende/elev.

Børn og Unge Afdelingen modtager i løbet af året:

 • Sygeplejestuderende: 4. Semester og 6. semester
  Læs mere om afdelingen som klinisk undervisningssted her
 • Ambulanceredder-elever
  Læs mere om uddannelsen her

Børn og Unge Ambulatoriet modtager i løbet af året:

 • Sygeplejestuderende: 4. semester 
  Læs mere om afdelingen som klinisk undervisningssted her
 • SSA-elever

Til både Børn og Unge Afdelingen og Ambulatoriet er der tilknyttet:

 • Kliniske vejledere, som har det daglige ansvar for sygeplejestuderende
 • Vejleder, som har ansvaret for ambulanceredder-elever
 • Klinisk sygeplejelærer, som er praktikansvarlig for alle uddannelser

Introduktionsforløb af plejepersonale
Ved ansættelse af nyt personale i Børne og Unge Sengeafsnit og Ambulatorium tages der i udgangspunkt i afdelingernes introduktionsmateriale, udover den generelle fælles introduktion til Sydvestjysk Sygehus for alle nyansatte

Introduktionsforløbet strækker sig over 4-6 uger.


Siden er sidst opdateret 12-11-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring