Dette er tekstversionen af Kommissorium
Klik her for at komme til den grafiske version af Kommissorium

Forside - Læs op - Sitemap


Kommissorium


      

Generisk kommissorium for de lokale samordningsfora

Kommissorium
 

Grundlag
Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023, som er
godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd. Sundhedsaftalen er den formelle ramme om et forpligtende
samarbejde, hvor kommuner og region sammen med almen praksis sætter mål, som vi ved fælles hjælp
arbejder frem imod og følger systematisk op på.
 

Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen indeholder blandt andet en beskrivelse af organiseringen af det
tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.

Lokale samordningsfora
I det administrative tillæg beskrives det, at parternes ledelsessystemer har ansvaret for, at Sundhedsaftalen
implementeres i egen organisation. Implementeringen understøttes af de lokale samordningsfora, som
består af repræsentanter fra sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger. De lokale
samordningsfora er aktive medspillere i forhold til at udvikle og implementere de aftaler og indsatser, som
følgegrupperne udarbejder.
Der er som udgangspunkt fire somatiske og fire psykiatriske lokale samordningsfora organiseret omkring de
fem sygehusenheder i Region Syddanmark. De somatiske og psykiatriske samordningsfora skal samarbejde
om at løfte sundhedsaftalearbejdet. Der gives neden for eksempler på mulige niveauer af
samarbejdskonstellationer, herunder:

Der er, udover ovenstående modeller, også mulighed for at vælge andre modeller.

De enkelte lokale samordningsfora træffer beslutning om, hvilken model der arbejdes ud fra lokalt. Når
organiseringen er på plads, meldes dette ud i Sundhedsaftaleorganisationen, herunder også til
Koordinationsgruppen.
 

Samordningsforaene skal lave samarbejdsaftaler med sygehusenheder uden for det konkrete
samordningsforum, hvis det vurderes at være nødvendigt. Samarbejdsaftalerne skal indeholde beskrivelser
af, hvordan samarbejdet omkring planlægning og implementering kan håndteres.
 

Opgaver for de lokale samordningsfora

Konkret skal de lokale samordningsfora:

Kompetencer og organisering
De lokale samordningsfora består af repræsentanter fra kommunerne, sygehusene og almen praksis, og
formandskabet kan med fordel være delt mellem de tre parter.
De lokale samordningsfora skal være beslutningsdygtige, hvorfor parterne skal stille med faste
repræsentanter, der har det nødvendige mandat, overblik og beslutningskompetence.
For at sikre implementering af alle indsatser i Sundhedsaftalen skal repræsentanterne i det enkelte lokale
samordningsforum samlet set have indsigt i og viden om alle visionsområderne i Sundhedsaftalen. Der skal
derfor sikres viden inden for sundhedsområdet, arbejdsmarkeds-, uddannelses og børne- og ungeområdet.
For at sikre kontinuitet skal der deltage repræsentanter fra følgegrupperne i de lokale samordningsfora og
om muligt repræsentanter fra Det Administrative Kontaktforum.
 

Forretningsorden
Retningslinjer for mødekadence, mødesteder, mødeledelse, opbygning af dagsorden og referat aftales lokalt
i det enkelte samordningsforum


 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk