Skip til primært indhold

Nye titler til udvalgte ledere pr. 1. juni

Oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker, ledende radiografer, ledende overlæger, specialeansvarlige overlæger og udvalgte funktionsansvarlige overlæger har fået nye titler pr. 1 juni.

Som en del af overenskomstforhandlingerne 2021 (OK-21) blev det aftalt at ændre titler for ledende læger, sygeplejersker og radiografer. Her kan du få et overblik over de nye titler. Alle ændringer træder i kraft pr. 1. juni 2022.

Cheflæge

Nuværende ledende overlæger får fremover titel som cheflæge.

Ledende overlæge

Nuværende specialeansvarlige overlæger og udvalgte funktionsansvarlige overlæger får fremover titel som ledende overlæge.

De ”nye” ledende overlæger kommer til at have organisatorisk og/eller fagligt ledelsesansvar og skal som mellemleder bistå cheflægen med ledelsesopgaven. Hensigten med den nye mellemlederfunktion er bl.a. at reducere det store ledelsesspænd, som findes på nogle områder.

De specialeansvarlige overlæger, som ikke har ønsket at overgå til en stilling som ”ny” ledende overlæge, er blevet tilbudt en personlig ordning, så de forbliver specialeansvarlige overlæger. Efter 1. juni 2022 er det ikke længere muligt at ansætte specialeansvarlige overlæger.

Berørte medarbejdere modtager enten et tillæg til deres ansættelsesbrev eller et nyt ansættelsesbrev, hvis man fx skifter overenskomst.

Nye ledende overlæger indplaceres på aftalen for lægelige chefer.

Chefsygeplejerske og chefradiograf

Nuværende oversygeplejersker får fremover titel som chefsygeplejerske. Det samme gælder for overradiografer/ledende radiografer.

Oversygeplejerske og overradiograf

Nuværende afdelingssygeplejersker får titel som oversygeplejersker. Det samme gælder for afdelingsradiografer, som får titel af overradiografer.

Ændringerne af titler for sygeplejefaglige og radiograffaglige ledere fører ikke i sig selv til organisatoriske ændringer, ændringer i ansvar og opgavefordeling eller i ansættelsesvilkår. Det er udelukkende titlerne, som ændres.

Berørte medarbejdere modtager et tillæg til deres ansættelsesbrev.

Ændringerne af titler udspringer af OK-21-forhandlingerne, hvor det i Forligsinstitutionen blev aftalt med Dansk Sygeplejeråd, at parterne i samarbejde med regionerne skulle drøfte titler for ledende sygeplejersker og ledende radiografer. Drøftelserne mellem Danske Regioner, Lederforeningen og Dansk Sygeplejeråd er mundet ud i et såkaldt forståelsespapir, der skitserer, at sygeplejefaglige og radiograffaglige ledere får nye titler, der svarer til lægernes.

Betydning for andre personalegrupper

Som følge af ændringerne for de sygeplejefaglige og radiograffaglige ledere er der sat gang i drøftelser med følgende organisationer omkring eventuelle ændringer af titler for ledere i de respektive faggrupper:

  • Ergoterapeutforeningen
  • Danske Fysioterapeuter
  • Danske Bioanalytikere
  • Kost og Ernæringsforbundet
  • Jordemoderforeningen

Implementeringen af eventuelle ændringer vil ske hurtigst muligt, efter drøftelserne er afsluttet.

APPFWU02V