Skip til primært indhold

Det Lokale Samordningsforum (SOF-SVS)

Læs mere herunder

SOF-SVS består af repræsentanter for Sydvestjysk Sygehus (SVS), Billund, Varde, Vejen, Esbjerg og Fanø kommune samt almen praksis.

Det Lokale Samordningsforum (SOF-SVS) arbejder ud fra en fælles vision, at:
"Sydvestjysk Sygehus og de omkringliggende kommuner vil have Danmarks bedste overlevering mellem sektorerne, så ingen patienter oplever et slip, når de udskrives fra sygehuset og f.eks. har brug for pleje eller genoptræning i kommunalt regi."

Har du spørgsmål vedr. samarbejdet mellem kommunerne og Sydvestjysk Sygehus er du velkommen til at kontakte:

Regional medsekretær for SOF-SVS
AC-fuldmægtig Christina Ellegaard Ryborg
Kvalitet og Forbedring, Sydvestjysk Sygehus.
Christina.Ellegaard.Ryborg@rsyd.dk eller på tlf. 20 21 24 83

Grundlag

Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023, som er
godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd. Sundhedsaftalen er den formelle ramme om et forpligtende
samarbejde, hvor kommuner og region sammen med almen praksis sætter mål, som vi ved fælles hjælp
arbejder frem imod og følger systematisk op på.

Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen indeholder blandt andet en beskrivelse af organiseringen af det
tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.

Lokale samordningsfora

I det administrative tillæg beskrives det, at parternes ledelsessystemer har ansvaret for, at Sundhedsaftalen
implementeres i egen organisation. Implementeringen understøttes af de lokale samordningsfora, som
består af repræsentanter fra sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger. De lokale
samordningsfora er aktive medspillere i forhold til at udvikle og implementere de aftaler og indsatser, som
følgegrupperne udarbejder. Der er som udgangspunkt fire somatiske og fire psykiatriske lokale samordningsfora organiseret omkring de fem sygehusenheder i Region Syddanmark. De somatiske og psykiatriske samordningsfora skal samarbejde om at løfte sundhedsaftalearbejdet. Der gives neden for eksempler på mulige niveauer af samarbejdskonstellationer, herunder:

 • Et sammenlagt psykiatrisk og somatisk samordningsforum
 • Et samarbejdende psykiatrisk og somatisk samordningsforum,
  • som f.eks. mødes samme dag og har et overlappende møde af f.eks. 1-2 timers varighed, eller med jævne mellemrum holder fællesmøder eller lignende.
 • Personsammenfald på x antal personer i begge samordningsfora.

Der er, udover ovenstående modeller, også mulighed for at vælge andre modeller. De enkelte lokale samordningsfora træffer beslutning om, hvilken model der arbejdes ud fra lokalt. Når organiseringen er på plads, meldes dette ud i Sundhedsaftaleorganisationen, herunder også til Koordinationsgruppen. Samordningsforaene skal lave samarbejdsaftaler med sygehusenheder uden for det konkrete samordningsforum, hvis det vurderes at være nødvendigt. Samarbejdsaftalerne skal indeholde beskrivelser
af, hvordan samarbejdet omkring planlægning og implementering kan håndteres.

Opgaver for de lokale samordningsfora

Konkret skal de lokale samordningsfora:

 • Planlægge, koordinere og beslutte, hvorledes den lokale implementering af Sundhedsaftalens indsatser skal forløbe, når de er godkendt i DAK, herunder eksempelvis samarbejdsaftaler, forløbsprogrammer mv.
 • Medvirke til at sikre målopfyldelse på de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023
 • Sikre sammenhængende forløb for borgere mellem Sundhedsaftalens parter i henhold til aftalte initiativer og indsatser
 • Udvikle og afprøve nye samarbejdsformer og løsninger samt indgå lokaleaftaler, som senere måske kan udbredes til hele regionen
 • Løbende inddrages i følgegruppernes udvikling af samarbejdsaftaler mv.
 • Følge samarbejdet og bidrage til at monitorere og evaluere konkrete indsatser i Sundhedsaftalen i det omfang, det er besluttet
 • Sikre gensidig og rettidig information om nye tilbud, driftsændringer mv. og løbende koordinere kapacitetet mellem kommuner og sygehuse
 • Efter konkret beslutning nedsætte ad hoc grupper til udførelse af lokale fælles planlægnings- og
  implementeringsopgaver samt opfølgningstiltag
 • Sikre sammenhæng i patientforløb og koordinere med de øvrige samordningsfora

Kompetencer og organisering

De lokale samordningsfora består af repræsentanter fra kommunerne, sygehusene og almen praksis, og
formandskabet kan med fordel være delt mellem de tre parter. De lokale samordningsfora skal være beslutningsdygtige, hvorfor parterne skal stille med faste repræsentanter, der har det nødvendige mandat, overblik og beslutningskompetence. For at sikre implementering af alle indsatser i Sundhedsaftalen skal repræsentanterne i det enkelte lokale samordningsforum samlet set have indsigt i og viden om alle visionsområderne i Sundhedsaftalen. Der skal derfor sikres viden inden for sundhedsområdet, arbejdsmarkeds-, uddannelses og børne- og ungeområdet. For at sikre kontinuitet skal der deltage repræsentanter fra følgegrupperne i de lokale samordningsfora og om muligt repræsentanter fra Det Administrative Kontaktforum.

Forretningsorden

Retningslinjer for mødekadence, mødesteder, mødeledelse, opbygning af dagsorden og referat aftales lokalt i det enkelte samordningsforum

Medlemmer af SOF-SVS (Det Lokale Samordningsforum Sydvestjylland)

Almen praksis

Jytte Møller
Praktiserende læge og praksiskoordinator
jsmoks@dadlnet.dk  

Billund Kommune

Lene Bruun
Leder af sundhedsstaben
leb@billund.dk

Pia Mejborn
Ældrechef
pme@billund.dk

Esbjerg Kommune

Arne Nikolajsen (næstformand)
Direktør Sundhed & Omsorg
arni@esbjergkommune.dk

Anni Kjærgaard Sørensen
Chef for sygeplejen 
ans23@esbjergkommune.dk

Tina Riegels-Jakobsen (kommunal medsekretær)
Konsulent
tiri@esbjergkommune.dk

Fanø Kommune

Agnete Steffensen
Teamleder Velfærd - Sundhed og Administration
Bgplas@fanoe.dk

Nanna Jancyardottir
Udviklingssygeplejerske
bgplnesj@fanoe.dk 

Sydvestjysk Sygehus

Charlotte Mose Hansen (formand)
Sygeplejefaglig direktør 
Charlotte.Mose.Hansen@rsyd.dk 

Anna-Marie Bloch Münster
Lægelig direktør 
Anna-Marie.Bloch.Munster@rsyd.dk

Birgit Brodde
Ledende oversygeplejerske 
Birgit.Husted.Brodde@rsyd.dk

Conny Olesen
Ledende oversygeplejerske
Conny.Olesen@rsyd.dk

Jan Vork
Overlæge 
Jan.Vork@rsyd.dk

Marianne Thomsen
Chefterapeut 
Mariannne.Gjerstrup.Thomsen@rsyd.dk

Jette Kynde Schøtz
Ledende oversygeplejerske
Jette.Kynde.Schotz@rsyd.dk

Lene Jensen
Ledende oversygeplejerske
Lene.Jensen@rsyd.dk

Døne Bagdat
Ledende oversygeplejerske
Done.Bagdat@rsyd.dk

Lars Henriksen
Kvalitet- og Forbedringschef
Lars.Henriksen@rsyd.dk

Christina Ellegaard Ryborg (regional medsekretær)
Specialkonsulent
Christina.Ellegaard.Ryborg@rsyd.dk

Katrine Prisak Jakobsen
Kvalitetskonsulent
Katrine.Prisak.Jakobsen@rsyd.dk

Camilla Tykgaard Clausen
AC-fuldmægtig
Camilla.Tykgaard.Clausen@rsyd.dk 

Varde Kommune

Thorkild Sloth Pedersen
Ældrechef 
thpe@varde.dk

Anne-Mette Lange Andersen
Leder af sygeplejen
aang@varde.dk

Anette Førgaard
Leder af visitationen
anfo@varde.dk

Hanne Josefsen
Sundhedschef
hjos@varde.dk

Vejen Kommune

Dorte Juhl Folmer
Sundhedsfaglig chefkonsulent og leder af myndighed ældre
dojf@vejen.dk

Kirsten Dyrholm
Socialchef
khd@vejen.dk

Anne-Mette Dalgaard
Sundhedschef
andal@vejen.dk 

Anette Filtenbord
Konsulent
aneki@vejen.dk 

Referater fra 2021

Referater fra 2020

APPFWU01V