Skip til primært indhold

For fagfolk

Læs mere herunder

Patienter der ikke tidligere har haft et neurorehabiliteringsforløb og patienter med erhvervet hjerneskade (max 2 år gml.) med et nyt funktionsevnetab (Brush-up) kan henvises via en almindelig henvisning gennem den elektroniske patientjournal eller sendes via afdelingspostkassen til Rehabilitering for Hjerne og Nerve sygdomme Grindsted. Henvisningen skal indeholde oplysninger om følgende:

  • Anamnese og diagnose med bidiagnoser (konkurrerende lidelser)
  • Aktuel fysio- og ergoterapeutisk status (krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau jf. ICF-termer).
  • Evt. logopæd status
  • Information om mobilitet, forflytning, status ift. kostindtag, kognition og kommunikation samt status ift. kontinens
  • Opdateret FMK
  • Patientens vågenhedsniveau og adfærdsniveau
  • Tidligere funktionsevne
  • Information om igangværende rehabiliteringsforløb
  • Klart definerede mål og forventninger til opholdet

Særligt i forhold til målgruppe for et Brush-up forløb

Målgruppen er patienter, som tidligere har haft et neurorehabiliteringsforløb, og hvor der efterfølgende har været et nyligt funktionsevnetab pga. af infektion, faldtraume og tilsvarende. Primær neurologisk lidelse skal være max 2 år gammel.

Brush-up forløb er som udgangspunkt et rehabiliteringsforløb af to ugers varighed. Der skal fra henvisende instans foreligge 1-2 konkrete fokusområder for neurorehabiliteringsforløbet, som indsatsen udelukkende retter sig mod. Dvs. at et brush-up forløb ikke har til sigte at foretage en fuldstændig afdækning, vurdering og beskrivelse af samtlige patientens mulige funktionsnedsættelser. Visitationen foretages på en lægefaglig vurdering.

Et Brush-up forløb udløser som udgangspunkt altid en ny genoptræningsplan og med en forventning om en intensiveret kommunal rehabiliteringsindsats efter udskrivelse med udgangspunkt i denne.

APPFWU01V