Skip til primært indhold

Fagfolk

Læs mere herunder

Palliativt Team Esbjerg

Palliativt Team er organisatorisk et selvstændigt afsnit under Medicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus. En specialeansvarlig overlæge og en specialeansvarlig sygeplejerske har ansvaret for den daglige drift:

 • Lise Mondrup, specialeansvarlig overlæge, speciallæge i Almen Medicin samt Fagområdespecialist i Palliativ Medicin
 • Hanne Aagaard Christensen, specialeansvarlig sygeplejerske samt Fagområdegodkendt i Palliativ Sygepleje

Læger med speciale

 • Jarl Sigaard, overlæge, speciallæge i anæstesi samt Master i Tværfaglig Smertebehandling
 • Sarwat Amna, afdelingslæge, speciallæge i onkologi og Fagområdespecialist i Palliativ Medicin

Endvidere indgår i teamet følgende fagpersoner: Læger, sygeplejersker, socialrådgiver, fysioterapeut, psykolog og præst.

Palliativt Team Esbjerg tilbyder tværfaglig indsats til patienter med progredierende livstruende sygdom med behov for en kompleks specialiseret palliativ indsats. Tilbuddet gælder patienter med bopæl i Esbjerg, Varde, Vejen og Billund kommune.

Teamet tilbyder

Rådgivning af primære behandlere om specifikke patienter eller generelle problemstillinger Tværfaglig vurdering og behandling af patienter med behov for specialiseret palliativ indsats Undervisning og deltagelse i forskning og kvalitetsudvikling af det palliative område Supervision af behandlere omkring en patient eller grupper af behandlere

Henvisningskriterier

Patienter modtages efter henvisning fra egen læge eller klinisk sygehusafsnit. Henvisningen skal indeholde oplysninger om hvilken eller hvilke problemstillinger, der er behov for en indsats overfor. Derudover ønskes oplysninger om:

 • Sygdomsbeskrivelse samt tidspunkt for ophør af kurativ behandling
 • Opdateret FMK
 • Eventuel ansøgning til Lægemiddelstyrelsen om medicintilskud til terminal patient
 • Om der er fremsendt socialmedicinsk foranstaltning til kommunen (LÆ165)
 • Hvilken hjælp der er etableret
 • Familiær og social situation
 • Hvad patienten er informeret om, samt om patienten er informeret om og har accepteret henvisningen

Det tilstræbes, at henvisningen visiteres og behandles indenfor 2 arbejdsdage, hvorefter patienten kontaktes pr. telefon med henblik på tidsaftale. Første hjemmebesøg tilstræbes afholdt indenfor 10 arbejdsdage efter modtagelse af henvisning, såfremt det er relevant og muligt med deltagelse af hjemmesygeplejerske og pårørende. Journalnotater vil blive fremsendt til egen læge og eventuelt henvisende læge samt hjemmesygeplejerske. Teamet vil gerne informeres om medicinændringer og andre relevante tiltag foretaget af egen læge.

Konsultation

Teamet kan konsulteres vedrørende specifikke eller generelle problemstillinger inden for det palliative område. Teamet kan kontaktes telefonisk på 7918 2668 (hverdage i tidsrummet kl. 9.00-14.00, fredag kl. 9.00-12.00) eller elektronisk.

SKS-kode: 550102s
Lokationsnummer: 5790000215751
Telefonnummer: 79182668

Netværk for sygeplejersker der arbejder som nøglepersoner med den palliative indsats i primær- og sekundærsektoren i Region Syddanmark Netværket er oprettet i juni 2010 på initiativ af palliationssygeplejerskerne i de palliative teams. Det er dannet for at bidrage til at videreudvikle høj faglig kvalitet i palliation samt styrke det tværsektorielle samarbejde.

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket er for sygeplejersker, der har en nøglefunktion i de palliative teams. Forudsætningerne for at være med i netværket er, at:

 • sygeplejersken har gennemgået et basiskursus i palliation
 • fungerer som nøgleperson i den palliative indsats i et klart defineret område / afsnit

Sygeplejersken forpligter sig til at deltage i to lokale netværksmøder årligt, samt at deltage i en årlig temadag arrangeret af de fire palliative teams i Region Syddanmark. Der er aktuelt 42 medlemmer af netværket og man indmeldes ved at kontakte et af de palliative teams.

Hvad tilbyder Palliativt Team Esbjerg?

Palliativt Team Esbjerg har til formål at yde specialiseret, tværfaglig indsats til patienter med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig.

Teamet har også til formål at være med til at udvikle den palliative indsats, herunder at deltage i kvalitetsudvikling. En anden væsentlig arbejdsopgave er undervisning af sundhedspersonale i alle aspekter indenfor det palliative område, således at optimal omsorg, pleje og behandling så vidt muligt finder sted, hvor patienten opholder sig.

Hvordan arbejder Palliativt Team Esbjerg?

Palliativt Team Esbjerg arbejder tværfagligt og består af læger, sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut. Teamet har ambulant og udekørende funktion og følger patienter i eget hjem, på plejehjem eller hospital. Kontakten kan bestå af hjemmebesøg, telefonsamtaler, ambulante besøg eller tilsyn på hospitaler. Vi tilbyder også telefonisk rådgivning til fagpersoner om patienter, hvis man blot ønsker et godt råd, selvom patienten ikke er henvist eller tilknyttet teamet.

Hvem samarbejder vi med?

Teamet samarbejder med de fagpersoner, som er tilknyttet patienten, dvs. praktiserende læger, sygehuslæger, hjemmeplejen, fysioterapeuter etc. Vi overtager ikke den daglige behandling og pleje af patienten, men tilbyder vores indsats i tæt samarbejde med det fagpersonale, som varetager den daglige pleje og behandling. Palliativt Team Esbjerg har et tæt samarbejde med Hospice Sydvestjylland.

Hvem kan henvises?

Vi tilbyder hjælp til patienter med uhelbredelig, livstruende, fremadskridende sygdom med komplicerede symptomer og problemer. Det kan f.eks. dreje sig om:

 • Smerter, kvalme, åndedrætsbesvær, appetitløshed, træthed og andre symptomer
 • Psykologiske og følelsesmæssige problemer
 • Sociale og økonomiske forhold
 • Åndelige og eksistentielle overvejelser
 • Støtte til pårørende
 • Rådgivning til børnefamilier
 • Støtte til efterladte (hvis der har været et forløb hos os)

Tilbuddet gælder patienter med bopæl i Esbjerg, Varde, Vejen og Billund kommune, og som lider af uhelbredelig, progredierende sygdom og har særligt komplekse problemstillinger.

Hvordan henviser man patienter?

Det tilstræbes, at henvisningen visiteres og behandles indenfor 2 arbejdsdage, hvorefter patienten kontaktes pr. telefon mhp. tidsaftale. Første hjemmebesøg tilstræbes afholdt indenfor 10 arbejdsdage efter modtagelse af henvisning, såfremt det er relevant og muligt med deltagelse af hjemmesygeplejerske og pårørende. Forud for henvisningen skal patienten være:

 • diagnostisk færdigudredt
 • velinformeret om sin sygdom, herunder den uhelbredelige karakter
 • informeret om og have accepteret henvisning til Palliativt Team Esbjerg

Røde dråber indeholder:

 • Morfinhydrochlorid  2 g
 • Ethanol 96 % 11,6 g
 • Rød farvediluendum  100 mg
 • Vand, renset til 100 g
 • 1 dråbe indeholder 1 mg morfin
 • Dråberne er kun til peroral anvendelse

Dråberne bruges med forskellig indikation. Morfin dilaterer karrene i lungerne og nedsætter respirationscentrets følsomhed for lavt iltniveau og forøget kuldioxid i blodet. Dråberne kan endvidere afhjælpe angst, der er udløst af dyspnoe. De kan derfor bruges ved akut dyspnoe eller fortsat dyspnoe samt anvendes forebyggende før aktiviteter, der kan provokere dyspnoen, f.eks. bad og toiletbesøg.  Ved forebyggende anvendelse gives dråberne ca. 10 min før forventet behov. Dråberne kan også bruges ved smerter, hvor der er brug for hurtig lindring eller til patienter, som har svært ved at synke tabletter.

Der er mulighed for individuelle, mindre morfindoseringer, derfor kan det være løsningen til patienter, der har svære smerter og kun tåler små morfindoser.

Anvendelse

Dråberne indeholder ethanol. Af denne grund må dråberne ikke hældes op på forhånd, da ethanolen vil fordampe og effekten derved ikke ske så hurtigt. Dråberne dryppes på en ske eller en sukkerknald. Dråberne optages via mundslimhinden. De skal derfor holdes i munden 1 – 2 min før der synkes eller indtages anden væske.

Dosering

Doseringen af antal dråber p.n. er lægeordineret. Virkningen vil indtræde efter få minutter. Øgning af dosis skal ske langsomt, afhængig af virkning og evt. bivirkninger. Bivirkninger er som ved anden morfin.

Til orientering

Røde dråber bestilles via egen læge. OBS: leveringstiden er forlænget, da dråberne laves magistralt på Skanderborg Apotek.

APPFWU02V