Skip til primært indhold

For fagforeninger

Læs mere herunder

Hvad er arbejdsmiljø?

Et godt arbejdsmiljø er i dag på dagsordenen på stort set alle arbejdspladser.

Medarbejdernes sundhed og trivsel er i stigende grad i fokus på de enkelte arbejdspladser. Men et godt arbejdsmiljø drejer sig om mere end trivsel og sundhed. Et godt arbejdsmiljø handler også om at skabe udvikling hos medarbejderne til gavn for virksomheden. Medarbejdere trives i et godt arbejdsmiljø, og er dermed bedre i stand til at præstere på alle områder. Så et godt arbejdsmiljø smitter af på virksomhedens ydeevne.

Derfor må medarbejdernes udvikling, sundhed og trivsel sættes i fokus i en tid hvor vedvarende organisatoriske ændringer, stiller store krav til medarbejdernes omstillingsevne, læring og sociale færdigheder. Med andre ord, er et godt arbejdsmiljø en af de væsentlige forudsætninger for, at en virksomhed er i stand til at modsvare kravene om udvikling og forandring

Forskning i, og øget viden om, arbejdsmiljø og arbejdsmedicin er med til at forbedre arbejdslivet for rigtig mange mennesker hver eneste dag.

Arbejdsmiljø i helhedsperspektiv

Ud fra en traditionel opfattelse af arbejdsmiljø, hvor arbejdsskader og smerter opstår som konsekvens af objektive fysiske påvirkninger, oplever vi i disse år et paradoks.

På trods af forbedrede arbejdsmiljøforhold på fx det kemiske område og en generel reduktion i fysiske belastninger, er der ikke noget fald i antallet af arbejdsskader eller rapporteringen af smertetilstande.

På trods af at den fysiske påvirkning reduceres eller forsvinder, forsvinder problemerne således ikke. For at forstå dette paradoks, bliver man nødt til at anlægge et nyt perspektiv på arbejdsmiljøet og dets konsekvenser.

Vores eksisterende forklarings- og løsningsmodeller er utilstrækkelige på dette område. Vi bliver nødt til at udvide modellerne og betragte arbejdsmiljøet i et helhedsperspektiv, hvor det ikke drejer sig om enkeltstående eksponeringer for risikofaktorer, som fx ensidigt gentaget arbejde eller dårligt indeklima, men i stedet om et multikausalt komplekst samspil af fysiske, kemiske og psykologiske faktorer, der som et hele påvirker forekomsten af arbejdsskader og smertetilstande. Arbejdsmiljøet skal forstås ud fra den samlede organisatoriske kontekst.

Arbejdskraftsressource

Vi er ofte mere på vores arbejdsplads, end vi er derhjemme, og derfor skal de forhold, vi arbejder under være i orden.

Vi har i dag en høj beskæftigelse i Danmark, hvor ca. 2.6 mio mennesker har tilknytning til arbejdsmarkedet, og de sidste år har der været mangel på både højtuddannet og ufaglært arbejdskraft.
Denne arbejdskraftmangel samt de høje lønomkostninger i Danmark sammenlignet med andre lande, gør at virksomhederne er nødt til at få mest muligt ud af deres medarbejderressourcer, for at være konkurrencedygtige.

Når mellem 15 og 20 % af alle langvarige sygemeldinger skyldes stress på arbejdspladsen, så ligger der en betydelig arbejdskraftressource gemt i denne gruppe, samtidig med at det både på virksomheds- og samfundsniveau er en bekostelig affære at have folk gående hjemme i stedet for på arbejde. Vejen frem i forhold til denne problemstilling er dog ikke afkrydsningsskemaer eller andre simple redskaber.

Vejen frem er at anlægge et helhedsperspektiv på arbejdsmiljøproblemstillingerne, og ikke se dem som isolerede, enkeltstående faktorer, men i stedet forstå dem som en integreret del af de organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser.

Arbejdsmiljøet er virksomhedens smøremiddel, der på den ene side giver fleksibilitet og medvirker til at få udviklingen til at køre lettere og bedre, hvis det fungerer, men på den anden side kan være medvirkende til, at det hele brænder sammen, hvis det ikke fungerer.

Arbejdsmedicinsk Afdelings målgruppe

Vores målgruppe er Region Syddanmarks borgere, men da der er frit sygehusvalg, undersøger vi også henviste patienter fra resten af Danmark. Undersøgelse sker efter lægehenvisning, oftest fra den praktiserende læge, men også speciallæger og sygehuslæger kan henvise. Regionens fagforeninger og virksomhedernes arbejdsmiljøudvalg kan også henvise til de arbejdsmedicinske afdelinger.

Vi undersøger patienter m.h.p. at afklare

 • om en sygdom er arbejdsbetinget.
 • om der er forebyggelsesmuligheder, der forhindrer udvikling af kronisk sygdom hos patienten eller andre på samme virksomhed.
 • om sygdommen påvirker erhvervsevnen.
 • om særlige hensyn er nødvendige ved fremtidigt arbejde.

Undersøgelsen kan føre til

 • at du sendes videre til andre med henblik på videre undersøgelse eller behandling.
 • at der tages initiativer overfor virksomheden eller andre, således at sygdomsfremkaldende forhold på arbejdspladsen fjernes eller reduceres.
 • at der arbejdes videre med at sikre din fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet, evt. ved kontakt til den kommunale sagsbehandler.
 • at der foretages anmeldelse af mistænkt arbejdsbetinget lidelse.

Visitationskriterier for Arbejdsmedicinsk Afdeling

Baggrund

Vores vigtigste funktion er, overordnet set, altid at forebygge arbejdsbetingede lidelser og udstødning fra arbejdsmarkedet.

Henvisning

For at kunne foretage en målrettet visitation er det nødvendigt, at henvisningen indeholder oplysninger om:

 • Sygdomsanamnese (sygdomshistorie).
 • Arbejdssted, jobfunktion og gerne ansættelseslængde.
 • Fysiske og/eller psykiske påvirkninger.
 • Socialmedicinsk status (i arbejde, sygemeldt, revalidering, pensionsansøger).
 • Om der er foretaget anmeldelse af arbejdsbetinget lidelse.

Mangler nogle af disse oplysninger, kan det være nødvendigt for afdelingen telefonisk at kontakte henvisende instans. Der henvises i øvrigt til Region Syddanmarks pjece om vejledning til udarbejdelse af den gode henvisning til indlæggelse/ambulant behandling.

Hvordan virker vi bedst muligt forebyggende

Ved visitationen lægges der vægt på at indkalde patienter ud fra henvisninger, hvor der er mistanke om:

 • en ny arbejdsbetinget sygdom eller sygdomsfremkaldende påvirkning i arbejdsmiljøet.
 • et forebyggelsesaspekt i arbejdsmiljøet, d.v.s. muligheder for at gå ud og foretage konkret forebyggelse på arbejdspladsen er tilstede.
 • et fastholdelsesaspekt for, at patienten kan fortsætte eller bringes tilbage til arbejdspladsen/-markedet hurtigere ved en arbejdsmedicinsk indsats.
 • Indsatsen kan indeholde alle tre aspekter.

I øvrigt vil vi meget gerne besvare telefoniske henvendelser fra læger og andre henvisende vedrørende konkrete arbejdsmiljøspørgsmål, som vi har gjort hidtil på telefon 7918 3565.

Vi bestræber os på ikke at have ventetid, men der vil altid være brug for den tid, det administrativt kræver at få henvisning modtaget, registreret og booket.

Derfor vil en ventetid på 2 uger være den laveste mulige. Den opdaterede ventetid kan altid findes på www.ventetinfo.dk - søg arbejdsmedicin.

APPFWU01V